بررسی دوره‌های آموزش بورس


بررسی اثربخشی دورههای آموزش عمومی بورس اوراق بهادار تهران در ارتقا دانش مالی و فرهنگسازی شرکتکنندگان

هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش عمومی بورس اوراق بهادار تهران در ارتقا دانش مالی و گسترش فرهنگ سهامداری شرکتکنندگان در این دورههای آموزشی میباشد. در این پژوهش برای اندازهگیری میزان ارتقا دانش مالی و گسترش فرهنگ سهامداری از پرسشنامه محققساخته استفاده شده و برای بررسی میزان پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. در این پژوهش از روش سرشماری استفاده شده و تمام شرکت-کنندگان در دوره آموزشی تابستانه سال 1390 مورد بررسی قرار گرفتهاند. جهت آزمون سوالات پژوهش از آزمون t وابسته استفاده شده است. یافتههای این پژوهش نشان میدهد، رابطه بین آموزش و ارتقا دانش مالی و فرهنگسازی مثبت بوده و این آموزشها کاملاً اثربخش بودهاند. نتایج دیگری که از این پژوهش از طریق آزمونt مستقل و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه بهدست آمده نشان میدهد جنس، سن و تحصیلات تاثیری در اثربخشی آموزش در میان شرکتکنندگان ندارد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی نقش، اهمیت و کاربرد دانش جدید مالی در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطۀ بین دانش مالی مدیرعامل و سیاست های مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطۀ بین دانش مالی مدیرعامل و سیاست­ های مالی (شامل؛ سیاست پرداخت سود، اهرم مالی و نگهداشت وجه نقد) در شرکت­ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می ­باشد. این تحقیق از حیث هدف کاربردی، از لحاظ روش همبستگی و از نوع پس رویدادی (گذشته­نگر) می­باشد. نمونه آماری پژوهش شامل 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1388 تا 1396 می­باشد. دراین پژوهش ب.

بررسی رابطۀ بین دانش مالی مدیرعامل و سیاستهای مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطۀ بین دانش مالی مدیرعامل و سیاست‌های مالی (شامل؛ سیاست پرداخت سود، اهرم مالی و نگهداشت وجه نقد) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. این تحقیق از حیث هدف کاربردی، از لحاظ روش همبستگی و از نوع پس رویدادی (گذشته نگر) می باشد. نمونه آماری پژوهش شامل 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1388 تا 1396 می‌باشد. دراین پژوهش برای .

الگوی کارآمد بازاریابی خدمات مالی در بررسی دوره‌های آموزش بورس بورس اوراق بهادار تهران

در این مقاله، با توجه به اهمیت و کاربرد بازاریابی خدمات مالی در توسعه معاملات کارگزاران بورس اوراق بهادار، به بررسی این موضوع پرداخته شده است. این مقاله حاصل پژوهشی پیمایشی در مورد کاربرد مفاهیم، روشها و مدلهای بازاریابی خدمات مالی در بورس اوراق بهادار تهران بوده و یافته های تحقیقی شامل موارد زیر است: (۱) آمیخته های بازاریابی: آمیخته های بازاریابی معاملات خرده عبارتند از: (الف) افراد (ب) فرآیند.

آمیخته بازاریابی مالی 7P در بورس اوراق بهادار تهران

این پژوهش بر بازاریابی مالی و آمیخته‌های آن در بورس اوراق بهادار تأکید دارد و در این راستا تلاش می کند مفهوم بازاریابی مالی را دربورس اوراق بهادار روشن نماید. جامعه آماری تحقیق حاضر بورس اوراق بهادار تهران و زمان بررسی سال 1393 است. این مطالعه، مطالعه توصیفی پیمایشی با رویکرد کیفی(اجماع نظرات) است. چرا که این متد روشیبرای بدست آوردن اطلاعاتی درباره دیدگاه‌ها، باورها، نظرات، رفتارها یا مشخصاتگ.

بررسی نقش، اهمیت و کاربرد دانش جدید مالی در بورس اوراق بهادار تهران

دانش مدیریت مالی در سال های اخیر رویکردی جدید به واقعیت های پیچیده بازارهای مالی خصوصا بازارهای سرمایه داشته است. با توجه به نقاط ضعف تئوری های مدرن پرتفوی و فرضیه بازار کارای سرمایه و کاهش روز افزون مقبولیت آنهادر جامعه سرمایه گذاری، این رویکرد جدید در بین دانشمندان مالی مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. کاهش مقبولیت تئوری های یاد شده بدلیل پیچیدگی و ژرفای دنیای واقعی و تأثیر ارزش های اق.

دوره های ویژه در مرکز مالی ایران

تصویر بوت کمپ بورس 360

مرکز مالی ایران سازمانی پیشرو است که با هدف توسعه آموزش در بازار سرمایه ایران، ایجاد شبکه‌ای از دانش و ارائه آموزش‌های پیشرفته و خدمات حرفه‌ای در بازارهای مالی با ترکیب سهامداری بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس انرژی ایران، بورس کالای ایران و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در سال 1387 فعالیت خود را آغاز نموده و به یاری خداوند منان توفیق آن را داشته که با دریافت مجوزهای آموزشی مختلف از نهادهای مربوطه از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، پژوهشکده بیمه و سازمان آموزش فنی و بررسی دوره‌های آموزش بورس حرفه‌ای کشور به عنوان بازوی آموزشی بازار سرمایه نقش موثری را در این حوزه ایفا نماید.

فروشگاه

برخی محصولات که دسترسی به آن‌ها بررسی دوره‌های آموزش بورس سخت و گاها بسیار زمان‌بر است؛ مانند منابع آزمون‌های داخلی و بین‌المللی، کتاب‌های منبع تدریس اساتید در دوره‌های آموزشی و محصولات مرتبط برای کسب دانش در بازار سرمایه را می‌توانید به راحتی از قسمت فروشگاه تهیه نمایید.

فیلم‌های آموزشی

برای افرادی که زمان لازم برای حضور در دوره‌های آموزشی را ندارند، ظرفیتی در مرکز مالی ایران به عنوان بسته‌های آموزشی به صورت پلتفرم ویدیویی فراهم گردیده است تا دانش‌پذیران امکان مشاهده ویدیوهای آموزشی در زمان دلخواه را داشته باشند.

سهامداران

شرکت سپرده گذاری بررسی دوره‌های آموزش بورس مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) وفق قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذر ماه ۱۳۸۴ تاسیس شده و به انجام امور پس از معاملات بازارهای بورس یا خارج از بورس می‌پردازد. امور مربوط به ثبت، نگهداری، انتقال، مالکیت اوراق بهادار و تسویه وجوه معاملات بر عهده این شرکت قرار گرفته است. این شرکت از طریق افزایش کارایی پایاپای و تسویه معاملات و کاهش هزینه‌های معاملاتی، کاهش ریسک جعل، سرقت و مفقودی اوراق بهادار نقش شایانی را در کارآمدی اوراق بهادار ایفا می‌کند.

شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام) به موجب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذر ماه 1384 در سال 1391 تاسیس شده و فعالیت عملیاتی خود را در زمینه انجام معاملات نقدی، قرارداد سلف موازی استاندارد، قراردادهای آتی و اختیار معامله و به منظور مرتفع سازی نیازهایی چون خرید و فروش منابع انرژی، تامین مالی برای تولیدکنندگان و تامین منابع انرژی برای توزیع کنندگان و مصرف کنندگان آغاز کرده است.

شرکت فرابورس ایران (سهامی عام) نیز با هدف گسترش بازار اوراق بهادار و تنوع بخشی به دارایی‌های مالی منتشره و مورد مبادله در بازار سرمایه در سال 1387و به موجب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذر ماه 1384 تاسیس شد. مدل ایجاد فرابورس، الهام گرفته از برخی بورس‌های پیشرفته، بورس‌هایی با ساختار بررسی دوره‌های آموزش بورس مشابه و نیز تجربیات موجود در حوزه بورس اوراق بهادار تهران است. مهمترین وظیفه فرابورس ایران، ساماندهی و هدایت بخشی از بازار سرمایه به حساب می‌آید که شرایط ورود به بورس اوراق بهادار را نداشته یا تمایل به ورود سریع‌تر به بازار را دارند، است؛ لذا رویه‌های پذیرش شرکت‌ها و تنوع شرایط پذیرش به گونه‌ای است که شرکت‌ها با احراز حداقل شرایط و در سریع‌ترین زمان ممکن، امکان ورود به بازار را داشته و از کلیه مزایای شرکت‌های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار استفاده کنند.

بررسی دوره‌های آموزش بورس

ثبت نام در در طرح تجربه صدور رای داوری

دوره قواعد و تکنیک های قرارداد نویسی
دوره رایگان غیرحضوری آموزش ویندوز وکاربارایانه
دوره غیرحضوری دعاوی ثلاث:تصرف عدوانی،ممانعت ازحق
دوره غیرحضوری دعوای خلع ید
دوره غیرحضوری تشریح موادکاربردی قانون مدنی6
دوره حقوق تجارت2- تشریح موادکاربردی قانون تجارت
دوره غیرحضوری اولین‌ها در زمان اقامه ودفاع ازدعوا
دوره غیرحضوری مقدماتی داوری الکترونیکی
دوره غیرحضوری اصول ابلاغ، اجراء و ابطال رای داوری
دوره غیرحضوری جامع و فشرده داوری
دوره غیرحضوری آشنایی با حقوق داوری حل اختلاف بررسی دوره‌های آموزش بورس
دوره غیرحضوری تشریح موادکاربردی قانون مدنی8
دوره غیر حضوری بایسته های تنظیم سند رسمی املاک
دوره رایگان راه کارهای جدیدصدور و وصول چک
دوره رایگان حقوق حمل ونقل دریایی وقراردادهای آن
دوره غیرحضوری جرایم رایانه ای
دوره بررسی دوره‌های آموزش بورس غیرحضوری آیین دادرسی شوراهای حل اختلاف
دوره غیرحضوری تشریح موادکاربردی قانون مدنی7
دوره غیرحضوری جهات نقض آرای فرجام خواهی کیفری
دوره غیر حضوری تشریح موادکاربردی قانون مدنی5
دوره غیرحضوری دعاوی کیفری نقض مالکیت ادبی وهنری
حقوق تجارت4- تشریح بررسی دوره‌های آموزش بورس موادکاربردی قانون تجارت
دوره غیرحضوری تنظیم توافقنامه داوری و شرط داوری
دوره غیرحضوری تشریح موادکاربردی قانون مدنی2
دوره غیرحضوری تشریح موادکاربردی قانون مدنی4
دوره غیرحضوری اداره جریان داوری
دوره غیرحضوری اصول قرارداد نویسی
دوره غیرحضوری تشریح موادکاربردی قانون مدنی1و3
حقوق تجارت1- تشریح موادکاربردی قانون تجارت
بررسی ارکان شرط و موافقتنامه داوری
مبانی حقوقی مالیات بر پیشه وکالت
دوره رایگان حقوق مالی زوجه
جرم جعل و استفاده از سند مجعول
دوره مقدماتی داوری تجاری بین المللی
دعاوی و حقوق حمل و نقل جاده ای
طرح دوره های پایه داوری حل اختلاف
اعتراض شخص ثالث

برای نظر دهی در صورتی که عضو سایت هستید از بخش ورود با سیستم وارد شوید و در غیر اینصورت از بخش ثبت نام نسبت به ثبت نام اقدام نمایید.

ساختار سایت

 • داوری حقوقی
 • جستجوی داور حقوقی
 • دوره های داوری
 • محصولات داوری
 • اخبار داوری
 • مقالات داوری
 • آرای وحدت رویه
 • نظریات مشورتی
 • قوانین
 • سئوالات متداول داوری
 • راهنماهای تصویری سامانه داوری

اطلاعات تماس

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، کیوان شمالی، نبش خورشید، پلاک 31، واحد 11، طبقه 5

کانال رسمی سامانه جامع داوری ایران در پیام رسان بله کانال رسمی سامانه جامع داوری ایران در پیام رسان سروش

© کلیه حقوق متعلق به سامانه جامع داوری ایران می‌باشد. © 2022 - طراحی این سایت توسط شرکت فناور گستر روبینا صورت گرفته است.

بررسی دوره‌های آموزش بورس

ثبت نام در در طرح تجربه صدور رای داوری

دوره قواعد و تکنیک های قرارداد نویسی
دوره رایگان غیرحضوری آموزش ویندوز وکاربارایانه
دوره غیرحضوری دعاوی ثلاث:تصرف عدوانی،ممانعت ازحق
دوره غیرحضوری دعوای خلع ید
دوره غیرحضوری تشریح موادکاربردی قانون مدنی6
دوره حقوق تجارت2- تشریح موادکاربردی قانون تجارت
دوره غیرحضوری اولین‌ها در زمان اقامه ودفاع ازدعوا
دوره غیرحضوری مقدماتی داوری الکترونیکی
دوره غیرحضوری اصول ابلاغ، اجراء و ابطال رای داوری
دوره غیرحضوری جامع و فشرده داوری
دوره غیرحضوری آشنایی با حقوق داوری حل اختلاف
دوره غیرحضوری تشریح موادکاربردی قانون مدنی8
دوره بررسی دوره‌های آموزش بورس غیر حضوری بایسته های تنظیم سند رسمی املاک
دوره رایگان راه کارهای جدیدصدور و وصول چک
دوره رایگان حقوق حمل ونقل دریایی وقراردادهای آن
دوره غیرحضوری جرایم رایانه ای
دوره غیرحضوری آیین دادرسی شوراهای حل اختلاف
دوره غیرحضوری تشریح موادکاربردی قانون مدنی7
دوره غیرحضوری جهات نقض آرای فرجام خواهی کیفری
دوره غیر حضوری تشریح موادکاربردی قانون مدنی5
دوره غیرحضوری دعاوی کیفری نقض مالکیت ادبی وهنری
حقوق تجارت4- تشریح موادکاربردی قانون تجارت
دوره غیرحضوری تنظیم توافقنامه داوری و شرط داوری
دوره غیرحضوری تشریح موادکاربردی قانون مدنی2
دوره غیرحضوری تشریح موادکاربردی قانون مدنی4
دوره غیرحضوری اداره جریان داوری
دوره غیرحضوری اصول قرارداد نویسی
دوره غیرحضوری تشریح موادکاربردی قانون مدنی1و3
حقوق تجارت1- تشریح موادکاربردی قانون تجارت
بررسی ارکان شرط و موافقتنامه داوری
مبانی حقوقی مالیات بر پیشه وکالت
دوره رایگان حقوق مالی زوجه
جرم جعل و استفاده از سند مجعول
دوره مقدماتی داوری تجاری بین المللی
دعاوی و حقوق حمل و نقل جاده ای بررسی دوره‌های آموزش بورس
طرح دوره های پایه داوری حل اختلاف
اعتراض شخص ثالث

برای نظر دهی در صورتی که عضو سایت هستید از بخش ورود با سیستم وارد شوید و در غیر اینصورت از بخش ثبت نام نسبت به ثبت نام اقدام نمایید.

ساختار بررسی دوره‌های آموزش بورس سایت

 • داوری حقوقی
 • جستجوی داور حقوقی
 • دوره های داوری
 • محصولات داوری
 • اخبار داوری
 • مقالات داوری
 • آرای وحدت رویه
 • نظریات مشورتی
 • قوانین
 • سئوالات متداول داوری
 • راهنماهای تصویری سامانه داوری

اطلاعات تماس

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، کیوان شمالی، نبش خورشید، پلاک 31، واحد 11، طبقه 5

کانال رسمی سامانه جامع داوری ایران در پیام رسان بله کانال رسمی سامانه جامع داوری ایران در پیام رسان سروش

© کلیه حقوق متعلق به سامانه جامع داوری ایران می‌باشد. © 2022 - طراحی این سایت توسط شرکت فناور گستر روبینا صورت گرفته است.

بررسی و معرفی آموزش تخصصی بورس ایران

بررسی و معرفی آموزش تخصصی بورس ایران

امروزه یکی از مهمترین دغدغه افراد یادگیری اصولی سرمایه گذاری در بازار بورس میب اشد، همراه ما باشید تا بهترین مرکز آموزش تخصصی بورس در کشور را به شما معرفی کنید.

به گزارش ایسنا، بنابراعلام سهامیر، آموزش تخصصی بورس یا به عبارتی آموزش جامع بورس در موسسه آموزش عالی سهامیر یکی از برترین و تخصصی ترین دوره های آموزشی در سطح کشور می باشد.

دوره بورس در این موسسه بطور انحصاری و در بالاترین سطح علمی در کشور برگزار می شود بطوری که این موسسه تاکنون توانسته بیش از ۱۷۰۰۰ نفر دانش پذیر را در حوزه آموزش بورس و آموزش فارکس راهی بازارهای مالی و سرمایه گذاری کند.

باید توجه داشت که امروزه، یکی از فعالیت‌های مفید و پرسود اقتصادی، ورود به بازار سهام و سرمایه گذاری در آن است. اما این حوزه نیز مانند هر زمینه دیگری یک موضوع کاملا تخصصی محسوب بررسی دوره‌های آموزش بورس می‌شود و هر فردی که علاقه‌مند به فعالیت در زمینه بورس و بازارهای مالی است، باید آموزش‌های لازم را برای یک فعالیت اقتصادی مطمئن، دیده باشد.

یکی از زمینه‌هایی که در آموزش‌های تخصصی سهامیر به طور گسترده به آن پرداخته شده، حوزه بورس و بازار سرمایه است. تاکنون، بیش از ۷۰ عنوان آموزشی در زمینه بورس، تحلیل تکنیکال و بازار سهام، در مجموعه عالی سهامیر ارائه و بیش از ۲۰۰ هزار ثبت‌نام برای آموزش‌های حضوری، آنلاین و پکیج های آموزشی این حوزه انجام شده است.

کلیه متقاضیان و علاقه مندان به بازار بورس می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی موسسه به نشانی sahamir-ac.com مراجعه نمایند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.