انواع گواهی نامه بورسی


مدارک لازم برای پذیرش شرکتها در بورس

در این مقاله قصد داریم تا مدارک لازم برای پذیرش شرکتها در بورس را به شما عزیزان ارائه دهیم تا بتوانید با تکمیل این مدارک و مستندات شرکت های خود را به بهترین نحو به بازار بورس و اوراق بهادار وارد نمایید. همچنین در ادامه مراحل پذیرش شرکتها در بازار بورس را به طور کامل توضیح خواهیم داد.

در مقاله « شرایط پذیرش شرکتها در بورس » توضیح دادیم که ورود شرکت ها به بازار بورس چه مزایایی دارد. همچنین شرایط پذیرش در بورس را به طور کامل تشریح کردیم. اینکه یک شرکت چه شرایط و ویژگی هایی باید داشته باشد تا بتواند در سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرش گردد.

بیشتر بدانید :

مدارک لازم برای پذیرش شرکتها در بورس :

براساس تصریح ماده ۲۵ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار، در بورس اوراق بهادار تهران، متقاضی پذیرش باید فرم درخواست پذیرش خود را به انضمام مدارک زیر در قالب فرمهای بورس براساس انواع گواهی نامه بورسی تابلوی موردنظر، از طریق مشاور پذیرش به بورس تسلیم نماید.

1- پرسشنامه پذیرش

۳- رسید پرداخت حق پذیرش

۴- صورتهای مالی سالانه مربوط به حداقل سه دوره مالی منتهی به تاریخ پذیرش که حداقل دو دوره آن برابر یک سال باشد، به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی به تشخیص بورس؛

۵- ارائه آخرین صورتهای مالی میان دوره ای شامل صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده و صورتهای مالی سه ماهه؛

۶- به گزارش پیش بینی عملکرد سال مالی جاری و آتی حسابرسی شده به همراه اظهار نظر مقبول یا بدون بندهای شرط اساسی حسابرس در خصوص اطلاعات مزبور

۷- گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده حداقل برای دو دوره مالی اخیر

۸- صورتجلسات مجامع عمومی برای حداقل دو سال اخیر و روزنامه های رسمی مربوط به آگهی آنها در صورت وجود الزام قانونی

۹- برنامه کسب و کار ( Business Plan)، مصوب هیات مدیره شرکت، برای حداقل سه سال آینده و بر اساس فرمهای بورس

۱۰- آخرین اساسنامه ثبت شده منطبق با اساسنامه نمونه شرکتهای پذیرفته شده در بورس ، مصوب هیات مدیره سازمان ، که کلیه تغییرات قبلی مصوب مجامع عمومی فوق العاده در آن اعمال شده باشد.

۱۱- هرگونه تغییرات در اساسنامه طی دوسال مالی اخیر مندرج در روزنامه رسمی و آگهی های مربوط به تاسیس و ثبت شرکت .

۱۲- فهرست و مشخصات دارندگان اطلاعات نهایی شرکت ، موضوع تبصره یک ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار براساس فرمهای سازمان.

۱۳- یک نسخه از آخرین مفاصاحساب مالیاتی و برگه های تشخیص مالیات پنج سال گذشته .

۱۴- مصوبه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مبنی بر موافقت با پذیرش اوراق بهادار در بورس.

۱۵- تاییدیه حسابرس در خصوص کفایت سیستم کنترلهای داخلی شرکت به نحوی که این سیستم متضمن حفظ و رعایت حقوق و منافع سهامداران به صورت یکسان باشد.

۱۶- آخرین نمودار سازمانی مصوب به همراه شرح مختصری از ساختار نیروی انسانی.

۱۸- سیاست تقسیم سود پیشنهادی هیات مدیره برای سال مالی جاری و آتی.

۱۹- سایر اطلاعات مهم به تشخیص ناشر یا درخواست هیات پذیرش.

در فرم درخواست پذیرش باید قید گردد که متقاضی با آگاهی از الزامات پذیرش و قبول تعهد به آن ، درخواست خود را به بورس تسلیم نموده است.

بیشتر بدانید :

مدارک لازم برای پذیرش شرکت در بورس

مراحل پذیرش در بورس

1- ارائه درخواست پذیرش در بورس : شرکت متقاضی پذیرش باید درخواست پذیرش خود را طبق فرمت بورس در سربرگ شرکت تکمیل نموده و به همراه مدارک مورد لزوم از طریق مشاور پذیرش ارائه دهد. اگرچه مدارک پذیرش، تمام مستندات مصرح در ماده ۲۵ دستور العمل پذیرش را شامل می شود، با این وجود، ناشران می توانند به منظور بررسی اولیه جهت تعیین احراز یا عدم احراز شرایط پذیرش، آخرین صورت های مالی را به همراه درخواست پذیرش ارسال کنند.

۲- ارائه سایر مدارک جهت تکمیل پرونده : پس از انجام بررسی اولیه در انطباق با الزامات دستورالعمل پذیرش جهت تعیین احراز یا عدم احراز پذیرش، ناشر باید کلیه انواع گواهی نامه بورسی مدارک پذیرش را به بورس ارائه دهد. در این مرحله ضمن تکمیل مدارک از سوی ناشر، جلسه توجیهی با مدیران ارشد مجموعه با حضور مشاور پذیرش صورت می گیرد.

نکته :

شایان ذکر است براساس تبصره ۲ ماده ۲۴ دستورالعمل پذیرش، ” مشاور پذیرش باید کلیه مدارک، اسناد و اطلاعات ارائه شده توسط ناشر را بررسی و تائید نماید که مدارک کامل بوده و به امضای صاحبان مجاز رسیده و ممهور به مهر شرکت است. به این ترتیب، مشاور پذیرش در تمامی مراحل تکمیل پرونده پذیرش، تهیه برنامه کسب و کار و امیدنامه ، جلسه هیات پذیرش، درج و عرضه در کنار شرکت متقاضی خواهد انواع گواهی نامه بورسی بود. قراداد مشاور پذیرش منعقد بین متقاضی پذیرش و کارگزار مشاور پذیرش نیز جزء مستنداتی است که باید به بورس ارائه شود.

۳- واریز بخش اول حق پذیرش و ارائه رسید : همزمان با تکمیل مدارک و مستندات پرونده پذیرش ، متقاضی پذیرش باید بخش اول حق پذیرش را ( براساس مکاتبه مدیریت پذیرش ) به حساب تعیین شده واریز و رسید‌ آن را جهت درج در پرونده ارسال می کند. به استناد بند ۲ صورتجلسه شماره ۱۵۶ به تاریخ پنجم آبان هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ، حق پذیرش هر شرکت در بورس ، دو در هزار سرمایه ثبت شده شرکت متقاضی پذیرش و حداکثر پانصد میلیون ریال برای شرکت هایی با سرمایه معادل یا کمتر از ۲۵۰ میلیارد ریال و هزار میلیون ریال برای شرکت هایی با سرمایه بیش از ۲۵۰ میلیارد ریال می باشد. ۵۰ ٪ از مبلغ کل حق پذیرش ، همزمان با دریافت مدارک و مستندات اولیه از متقاضی پذیرش دریافت می شود. این بخش از حق پذیرش غیر قابل استرداد است. همزمان با درج نام شرکت در فهرست نرخ های بورش اوراق بهادار ، ۵۰ ٪ باقیمانده از شرکت دریافت می شود.

۴- تهیه و ارائه برنامه کسب و کار شرکت متقاضی پذیرش : برنامه کسب و کار نقشه یا طرح کلی است که راهنمای حرکت فرد یا افرادی است که کسب و کاری را اداره می کنند. برنامه کسب و کار به روش متداول جهت انتقال اطلاعات به طیف وسیعی از اشخاص همچون سرمایه گذاران، شرکای تجاری آینده، مدیران ، کارکنان و سایر استفاده کنندگان می باشد. مشاور پذیرش با همکاری شرکت متقاضی پذیرش، باید برنامه کسب و کار شرکت متقاضی پذیرش را تهیه و پس از اخذ نظر بورس و انجام اصلاحات مورد نظر، مستند نهایی کسب و کار را به تأیید هیات مدیره شرکت متقاضی پذیرش رسیده طی نامه‌ای به بورس ارسال کند.

۵- تدوین و ارائه امیدنامه پذیرش و درج : امیدنامه انواع گواهی نامه بورسی پذیرش به عنوان بسته اطلاعاتی معرف شرکت متقاضی پذیرش در بازار سرمایه مطرح است و حاوی اطلاعات جامع در خصوص وضعیت کسب و کار ، فعالیت ها و عملیات و نیز چشم انداز شرکت است. مشاوره پذیرش باید امید نامه را در فرمت مورد نظر در بورس بر اساس سرفصل های مورد نظر شرکت متقاضی پذیرش تهیه و در اختیار مدیریت پذیرش قرار دهد. امیدنامه نهایی ممهور به مهر شرکت در مورد تایید مدیرعامل شرکت متقاضی ملاک تصمیم گیری اعضای هیئت پذیرش است.

۶- طرح درخواست در هیئت پذیرش اوراق بهادار: به محض تکمیل پرونده پذیرش و دریافت کلیه اطلاعات و مستندات پذیرش ، جلسه هیئت پذیرش با هماهنگی مدیریت پذیرش بورس تشکیل می‌شود. در این جلسه که متشکل از ریاست محترم سازمان بورس، رئیس هیئت مدیره یا یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت بورس، یک نفر متخصص حسابداری، حسابرسی یا مالی به انتخاب هیئت مدیره سازمان ، یک نفر متخصص حسابداری حسابرسی یا مالی و انتخاب هیئت مدیره بورس و مدیرعامل شرکت بورس ( به عنوان دبیر جلسه ) در خصوص پذیرش یا رد درخواست شرکت متقاضی تصمیم‌گیری می‌شود.

اعضای هیئت پذیرش بر اساس اطلاعاتی که در قالب امیدنامه و برنامه کسب و کار و سایر مستندات در اختیارشان قرار گرفته و نیز مذاکره با مدیران ارشد شرکت متقاضی و طرح سوالات در خصوص وضعیت مالی و عملیاتی شرکت ترکیب و کیفیت سود، اقلام ترازنامه ای و سایر موارد نسبت به پذیرش یا رد تقاضای شرکت متقاضی پذیرش اقدام می کنند.

۷- پس از امضای صورتجلسه هیئت پذیرش تصمیم آن هیات به شرکت متقاضی پذیرش ابلاغ می شود. در این مرحله در صورت موافقت هیئت پذیرش با درخواست شرکت متقاضی مراحل بعدی شامل درج و عرضه در دستور کار قرار می‌گیرد. در صورت عدم موافقت هیئت پذیرش با تقاضای شرکت متقاضی طبق تصریح ماده ۲۹ دستورالعمل پذیرش ؛ متقاضی می تواند مراتب اعتراض خود را حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ تصمیم هیئت پذیرش به دبیرخانه هیئت مدیره سازمان اعلام کند. رای هیات مدیره سازمان در خصوص بررسی مجدد موضوع یا تایید نظر هیات پذیرش برای متقاضی هیئت پذیرش و بورس لازم الاجراست.

نگاهی به گواهی سپرده کالایی از هند و لندن تا بورس کالای ایران

قبوض انبار نشان دهنده مالکیت مقدار مشخصی از یک کالا توسط شخص یا یک نهاد است. این گواهی در ازای تحویل یا سپردن کالا به انبار صادر می گردد که کالاخبر در این نوشته نگاهی دارد به سابقه و کارکرد این ابزار معاملاتی در بورس های کالایی دنیا و بورس کالای ایران.

به گزارش اختصاصی «کالاخبر»، پیش از ورود قبض انبار و معاملات آن به بورس های کالایی، قبوض انبار در خارج از بورس و توسط افراد یا موسسات دادوستد و مالکیت آن واگذار می شد که فرآیند اجرایی آن بعضا با مشکلات جدی درباره ایفای تعهد طرفین مواجه بود. استفاده از قبوض انبار به عنوان پشتوانه دارایی پایه در زمان تحویل در قراردادهای آتی و یا به عنوان وثیقه برای اتاق پایاپای به تدریج به یک نیاز مهم بازار تبدیل شد؛ بنابراین به منظور تضمین ایفای تعهدات طرفین و استانداردسازی کالا، ورود آن به بورس غیرقابل اجتناب بود.

تجربه بورس های کالایی در صدور قبض انبار

قبوض انبار در بورس های کالایی کشورها با عناوین و سازوکارهای متفاوتی معامله می گردد. برخی بازارها قبض انبار را به طور مستقیم در سامانه های بورسی معامله می کنند که مثال آن بخش بازار فیزیکی بورس NCDEX هند تحت عنوان NeML معاملات قبوض انبار محصولات کشاورزی را پشتیبانی می کند. کشور هند دارای شبکه گسترده ای از انبارهاست که تحت نظارت شرکت انبارهای مرکزی هند عمل می کند. بورس NCDEX با پذیرش شمار زیادی از انبارهای محصولات کشاورزی در سراسر کشور و در ارتباط با سامانه های انبارداری تحت نظارت شرکت انبارهای مرکزی امکان دادوستد قبوض انبار و استفاده از آنها به عنوان پشتوانه قراردادهای آتی خود فراهم کرده است.

تمرکز بورس ها بر صدور قبض انبار محصولات کشاورزی

نمونه های موفق معاملات قبض انبار در بورس ها را بیشتر در بورس های متمرکز بر محصولات کشاورزی می توان مشاهده نمود. تعدادی از بورس های کالایی افریقا مانند بورس کالای کشاورزی ابوجا در نیجریه، بورس افریقای جنوبی SAFEX و یا بورس کشاورزی مالاوی دارای زیرساخت معاملات قبوض انبار متمرکز در بورس هستند. در حوزه کالاهای صنعتی نیز بورس فلزات لندن معاملات گواهی قبض انبار (Warrant) را مدیریت می کند. قبوض انبار در بورس فلزات لندن پشتوانه قراردادهای آتی و دارایی مورد قبول اتاق پایاپای لندن و اتاق پایاپای بورس فلزات لندن انواع گواهی نامه بورسی در مدیریت تضامین است. قدمت معاملات قبوض انبار و گواهی سپرده کالایی در بورس فلزات لندن به سال ۱۸۸۳ باز می گردد.

الگوبرداری تطبیقی از بورس فلزات لندن

در ایران، مطالعات اولیه در خصوص راه اندازی معاملات گواهی سپرده کالایی در سال ۱۳۸۴ و با محوریت بورس فلزات تهران و با الگوبرداری از انواع گواهی نامه بورسی معاملات Warrant LME انجام پذیرفت و کار تا تنظیم آئین نامه و دستورالعمل های معاملاتی نیز پیش رفت؛ اما به مرحله اجرا نرسید. سال ۱۳۸۹ راه اندازی معاملات گواهی سپرده کالایی در بورس کالای ایران با شروع مطالعات تطبیقی و بررسی این ابزار در بورس های کالایی جهان شکل اجرایی به خود گرفت. با تلاش های صورت گرفته توسط بورس کالای ایران و با توجه به نیاز بازار به این ابزار معاملاتی، راه اندازی معاملات گواهی سپرده کالایی در سال ۱۳۹۴ توسط شورای عالی بورس و اوراق بهادار تصویب و به بورس کالای ایران ابلاغ شد. اسفند ماه همان سال اولین معامله گواهی سپرده بر روی سکه طلا راه اندازی، و در سال ۱۳۹۵ نیز معاملات گواهی زعفران به فهرست کالاهای مورد معامله در این ابزار اضافه شد. پس از آن، طی سال ۹۶ معاملات گواهی سپرده کالایی برای نخستین بار روی محصول پسته به مرحله اجرا درآمد، اما به دلیل پاره ای مشکلات در آن مقطع متوقف شد تا در مهرماه ۹۸ و پس از راه اندازی معاملات گواهی زیره، پسته بار دیگر بر روی تابلوی معاملات بورس کالای ایران قرارگیرد.

صیانت از کشاورزان در زمان برداشت محصول

گواهی سپرده کالایی در مقطعی راه اندازی شد که بخش بازار در اقتصاد کشاورزی کشور نیاز به ابزاری برای صیانت از کشاورزان در زمان برداشت محصول داشت؛ اما نبود سازوکار جامع و متشکلی در این زمینه ضمن درگیر نمودن بخش هایی از بدنه دولت و بودجه کشوری به رتق و فتق امور خرید از کشاورزان، سود را عملا نصیب دلالان می کرد و کمترین بهره نصیب کشاورز می شد. ضمن اینکه انواع گواهی نامه بورسی بار مالی و بودجه سنگینی را بر دولت تحمیل می کرد و در نهایت محصولات بی کیفیت توسط دولت از سودجویان خریداری و پس از حمل به انبار بعضا به دلیل کیفیت پایین امحاء می شد. در چنین فضایی بود که بورس کالای ایران با درک نیاز بازار و در راستای کمک به دولت و ایجاد فراغت برای بدنه اجرایی کشور از ورود به معضل خریدهای تضمینی، راهکارهای متنوعی را برای برون رفت از این مشکل از جمله معرفی سازوکار قیمت تضمینی و همچنین قبوض انبار و در نهایت گواهی سپرده کالایی مطرح و عملیاتی کرد. آیین نامه اجرایی مواد ۳۳ و ۳۵ قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی نیز در همین راستا توسط بورس کالای ایران پیشنهاد و به تصویب دولت رسید.

در اوایل راه اندازی این ابزار معاملاتی شاید توجهات چندان معطوف به توسعه، سازماندهی و نهادسازی انبارداری عمومی در کشور نبود، اما بورس کالا با افق چشم اندازی فراتر از ایجاد یک ابزار معاملاتی به این مقوله می نگرد و در غایت امر ایجاد نهادی تخصصی و تصدی گر در امر انبارداری انواع کالاها، در حوزه کالاهای فسادپذیری مانند محصولات کشاورزی و کالاهای با دوام مانند فولاد و مس را در افق چشم انداز خود قرار داده است. نهادی که حلقه مفقوده زنجیره تامین کالا در کشور است.

سابقه جهانی معاملات گواهی سپرده کالایی

همان طور که ذکر شد، گواهی سپرده کالایی در بسیاری از بورس های کالایی در جهان مانند بورس های هند، افریقای جنوبی، قزاقستان و بورس فلزات لندن و با نام های متفاوت اما سازوکار مشابه پذیرش و در اختیار فعالان بازار قرار گرفته است. اما با توجه به نوع نیاز بازار، شکل اجرایی آن متفاوت بوده است. اصول کلی حاکم بر معاملات قبوض انبار در بازارهای سرمایه، نیاز صاحب کالا به وجود یک انبار دارای استاندارد و تحت نظارت بورس از یک سو و تحویل کالای استاندارد و صدور رسید یا قبض انباری بود که ضمن ارایه جزییات کمی و کیفی محصول، نام مالک کالا هم در آن قید می شد و امکان فروش و یا واگذاری به غیر را برای فعالان بازار فراهم می کرد. تامین امنیت و محافظت از کالای تحویلی نیز از دیگر نیازهایی بود که خیال صاحب کالا را بابت عدم دست اندازی یا تغییر و تبدیل کمی و کیفی کالا آسوده می کند و از آنجائیکه این قبوض در بازار سرمایه و بورس ایجاد شده بودند ضمن ایجاد اطمینان خاطر برای صاحب کالا و خریدار بالقوه آن، بر اعتبار آن نزد نهادهای مالی و وام دهندگان نیز می افزاید.

ضامنی برای وام های کوتاه مدت بانکی

با تداوم تعامل بین انبارهای تحت نظارت، بورس و مشتریان، این قبوض شکل قانونی به خود گرفته و به عنوان یک ورقه بهادار مورد پذیرش و دادوستد قرار گرفت. از آنجاییکه صدور این اوراق مبتنی بر وجود کالایی با استانداردهای لازم و پذیرفته شده در بازار همراه بود، کم کم در توسعه و ارتقای استانداردهای بازار و زنجیره کالای مورد معامله نیز اثرگذار شد و به نوعی بهبود کیفیت در عرصه عمومی را نیز به دنبال داشت. از سوی دیگر با تبدیل این قبوض به ورقه بهادار و امکان دادوستد آن در بورس ها زمینه برای پذیرش این قبوض به عنوان وثیقه در معاملات آتی و همچنین پشتوانه ای برای اعطای وام های کوتاه مدت توسط بانک ها در کشوری مانند هند فراهم شد.

با شکل گیری اولیه بازار این اوراق و گسترش انبارها، نهادهای دولتی و خصوصی در زمینه صنعت انبارداری ایجاد شد که از آثار مثبت پذیرش معاملات قبوض در بورس ها محسوب می گردد. به تدریج وظایف بورس در مبادلات این اوراق به نهادهای جانبی مانند شرکت های کارگزاری، بانک ها و نهادهای خارج از بورس واگذار شد. در همین راستا معاملات این قبوض در بورس فلزات لندن نیز توسط نهادهایی خارج از بورس دنبال شد و این نهادها توانستند سامانه های معاملاتی لازم در این خصوص را توسعه دهند. در واقع نقش بورس در این زمینه، نهادسازی و ایجاد سازوکار برای خدمتی نوین در بازار بود که به تدریج جایگاه خود را در بازار سرمایه کشور بازیافت و انبارها را به عنوان نهادی با خدمات کالایی و مبتنی بر اصول بازار و استانداردهای جهانی مطرح ساخت.

در بحث قبوض انبار، بورس کالای ایران بنابر اقتضائات و شرایط بازار به این عرصه ورود کرده است. در واقع هریک از بورس های کالایی به اقتضای شرایط بازار و چارچوب معاملاتی و قواعد بازار فیزیکی خود اقدام به راه اندازی چنین قراردادهایی کرده اند که بنابر اولویت بورس و اهمیت بخش های مورد معامله، نام ابزار متفاوت است؛ مثلا در بورس فلزات لندن معاملات قبض انبار تحت نام وارانت شکل گرفته؛ در واقع بورس فلزات لندن سامانه ای را ایجاد کرده که در آن تعداد قابل توجهی از انبارها در سراسر جهان با وحدت رویه و عملیات مشخص به مشتریان بازار فیزیکی بورس خدمات انبارداری ارایه می دهند و این در شرایطی است که تا پیش از این موضوع سامانه جامع انبارداری با چنین گستردگی و تنوع وجود نداشت.

ابعاد راه اندازی گواهی سپرده کالایی در بورس کالای ایران

به گزارش «کالاخبر» بورس کالا نیز دو هدف را در راه اندازی گواهی سپرده کالایی دنبال می کند؛ اول ایجاد ابزار نوین معاملاتی با تکیه بر تجارب بین المللی و نیاز بازار داخلی؛ بنابراین بورس دنباله­روی صرف یک ابزار معاملاتی که در اختیار فعالان بازار بورس خاص مثلا فلزات لندن نبوده تا صرفا از همان الگوبرداری نماید چراکه اقتضائات بازار بورس فلزات لندن با شئونات بازار کالایی ایران متفاوت است و نوع نیاز مخاطب و خدمات مطلوب در آن با آنچه در هند، افریقای جنوبی، قزاقستان و یا لندن ارایه می شود اندکی متفاوت است. برای روشن شدن ابعاد راه اندازی این گواهی ها باید به ماهیت و ساختار بازار کالایی کشورمان و نیاز مخاطب نگاهی بیاندازیم. در مرحله اول در این ابزار، کشاورزان به عنوان گروه هدف انتخاب شده اند چون بخش کشاورزی اولین بخشی است که از عدم وجود چنین سازوکاری زیان می بیند. چراکه در نبود و فقدان یک سامانه جامع انبارداری، تولیدکنندگان به ویژه کشاورزان خرد مجبور خواهند شد کالای خود را در فصل برداشت با ثمن بخس به دلالان بفروشند و اغلب با شرایط ناعادلانه دسترنج خود را به واسطه ها واگذار کنند. این در حالی است که گواهی سپرده به عنوان ابزاری مطمئن و دارای پشتوانه بازار سرمایه ایران توانسته به شایستگی از حقوق کشاورز صیانت کند، ضمن ایجاد سپری مطمئن در برابر دلال بازی، محصول را نیز با سپردن به انبارهای استاندارد صیانت نماید و در عین حال از کیفیت محصول نیز در این میان صیانت می شود. چراکه انبار دارای تجهیزات لازم است و خود بورس هم با الزامات قانونی و حقوقی، انبار را به رعایت درست ترین رویه های انبارداری با حفظ کیفیت و کمیت کالا متعهد نموده است. از سوی دیگر این اقدام بورس، سرآغاز فرآیندی است که طی آن نظام انبارداری نظام یافته و متشکل را در ایران پایه گذاری نموده و با گسترش آن به تمامی نقاط کشور صنعتی به نام صنعت انبارداری تخصصی مشابه آنچه در کشورهای صاحب نام به کمک بورس ها در این عرصه بنیان گذارده شده، پایه ریزی کرده است.

گواهینامه موقت سهام و نقل و انتقال ✔️

یکی از انواع شرکت‌های هفت‌گانه قانون تجارت، شرکت سهامی است. از این رو برای اخذ گواهینامه موقت سهام و نقل و انتقال که در شرکت سهامی سرمایه شرکت به سهام تقسیم می‌شود باید اقدام لازم را انجام داد در حقیقت ورقه‌ی سهم مشخص‌کننده میزان مشارکت و تعهدات و منافع هر یک از سهامداران در شرکت است.

به نسبت سهام خریداری‌شده در هر شرکت صاحب‌سهم در آن شرکت از حقوق و تکالیفی برخوردار می‌شود. پیش از صدور سهام شرکت و تقدیم آن‌ها به سهامداران شرکت اقدام صدور گواهینامه موقت سهام می‌کند. ما در این مطلب می‌خواهیم شما را با هر آن چیزی که در مورد گواهینامه موقت سهام لازم است بدانید، آشنا می‌کنیم.

برای مطالعه بیشتر در رابطه با تغییرات شرکت به صفحه لینک شده مراجعه نمایید.

اقدامات پس از ثبت شرکت ها

پس از ثبت شرکت سهامی در اداره ثبت شرکت‌ها، مطابق قانون تجارت تا زمانی که سهام شرکت صادر نشده است شرکت موظف است به صاحبان سهام برگه‌ای به نام گواهینامه موقت سهم بدهد. این موضوع در ماده ۲۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت بیان‌شده است.

این گواهی در حقیقت تأیید مبلغ پرداخت‌شده توسط سهامداران است. البته باید توجه داشت این گواهینامه به‌صورت موقت صادر می‌شود و باید ظرف مدت یک سال پس از پرداخت تمام مبلغ اسمی سهام ابطال گردد. با ابطال گواهینامه موقت سهام، برگه سهام به سهام‌داران داده می‌شود.

گواهینامه موقت سهم نیز در شرکت های سهامی پیش بینی شده است و طبق ماده ۲۷ لایحه اصلاحی تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت باید به صاحبان این سهام گواهینامه موقت سهم بدهد.

لذا همچنانکه از عنوان آن پیداست، این گواهینامه موقتی بوده و در هر حال ظرف مدت یک سال پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم باید ورقه سهم صادر و به صاحب سهم تسلیم و گواهینامه موقت سهم مسترد و ابطال گردد.

اصولا صدر و ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم پیش از ثبت شرکت ممنوع است و در صورت تخلف، امضاء کنندگان مسوول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود. (ماده ۲۸ لايحه)

در ماده ۲۷ مقرر شده است که «… این گواهینامه در حکم سهم است………………» بنظر می رسد که کلمه «ورقه» در عبارت فوق از قلم افتاده است و اصولا گواهینامه در حکم ورقه سهم است نه سهم و در ادامه ماده نیز دقیقا اشاره شده است که بایستی بعدا ورقه سهم صادر و گواهینامه موقت ابطال گردد.

گواهینامه نقل وانتقال سهام

در پاسخ به سوال گواهینامه سهام چیست باید بگوییم که گواهی نامه نقل و انتقال سهام در هر موقع که شرکت بخواهد تمام یا قسمتی از مبلغ پرداخت نشده سهام را مطالبه کند ، باید مراتب را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می شود به صاحبان فعلی سهام اطلاع دهد و مهلت معقول و متناسبی برای پرداخت مبلغ مورد مطالعه ، مقرر دارد .

پس از انقضای چنین مهلتی ، هر مبلغ که تأدیه نشده باشد نسبت به آن خسارت دیرکرد تعلق خواهد گرفت بعلاوه چهار درصد در سال به مبلغ تأدیه نشده ، اضافه خواهد شد و پس از اخطار از طرف شرکت به صاحب سهم و گذشتن یک ماه ، اگر مبلغ مورد مطالبه و خسارت دیرکرد و چهار درصد اضافی ، تماماً پرداخت نشود ، شرکت این گونه سهام را در صورتی که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد ، از طریق بورس وگرنه از طریق مزایده ، به فروش خواهد رسانید .

صدور گواهینامه موقت سهم ممنوع است . در صورت صدور ، امضاءکنندگان مسؤول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.

گواهینامه نقل و انتقال سهام چیست

گواهینامه نقل و انتقال سهام چیست

گواهینامه موقت سهام عبارت از این است که شرکت مبلغ پرداختی و تعهدی صاحبان سهام را پیش از صدور سهام تصدیق و تایید کند. در این مورد ماده 27 لایحه قانونی جنین مقرر داشته است : ( تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است ؛ شرکت باید به صاحبان سهام ، گواهینامه موقت سهام بدهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن ها باشد.

انواع گواهی نامه بورسی

دانشگاه سمنان

 • امروز : 01 مهر 1401
 • صفحه اصلی
 • واحدها
 • مدیریت امور آموزشی
 • امور دانش آموختگان
 • مدارک مورد نیاز جهت دریافت گواهی نامه موقت پایان تحصیلات

مدارک مورد نیاز جهت دریافت گواهینامه موقت مقاطع(کاردانی،کارشناسی ناپیوسته و پیوسته،دکتری عمومی) :

دانش آموختگان گرامی از تاریخ 1400/3/4 جهت دریافت مدرک تحصیلی ( گواهینامه موقت پایان تحصیلات و یا نامه معرفی به نظام وظیفه ) می بایست به سامانه گلستان ( پیشخوان خدمت ) مراجعه و پس از ثبت درخواست کلیه مراحل را به صورت غیر حضوری به انجام رسانید.

**** بر اساس درخواست دانشجو و وضعیت دانشجو مدارک در مرحله اول باید به صورت الکترونیکی بارگذاری گردد و پس از بررسی کارشناس بر اساس پیغام درج شده در درخواست دانشجو اصل مدارک باید به آدرس پستی دانشگاه سمنان ارسال گردد.

**** فارغ التحصیلانی که با شناسه کاربری و گذر واژه خود جهت ثبت درخواست دسترسی ندارند باید فرم درخواست شناسه کاربری و گذرواژه را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی خود به آدرس ایمیل [email protected] ارسال نمایند و از همین طریق شناسه کاربری و رمز عبور خود را دریافت نمایند.

( لطفاً از مراجعه حضوری جداً خودداری فرمایید .)

الف ) دانش آموختگان که نیاز به دریافت نامه نظام وظیفه را دارند می بایست به 2 مورد ذیل توجه نموده و در صورت دارا بودن آنها اقدام به ثبت درخواست خود در سامانه گلستان ( پیشخوان خدمت- درخواست مدرک تحصیلی- نوع مدرک - درخواست نامه معرفی به نظام وظیفه ) نمایند : ( ویژه برادران )

1- وضعیت دانشجو در اطلاعات جامع دانشجو باید «فارغ التحصیل» درج شده باشد.

2- تسویه حساب آموزشی دانش آموخته در سامانه گلستان ( گزارش 522) به اتمام رسیده باشد.

ب) دانش اموختگان محترم جهت ثبت درخواست خود برای دریافت گواهینامه موقت پایان تحصیلات در سامانه گلستان علاوه بر دارا بودن 2 مورد فوق الذکر می بایست به موارد ذیل نیز توجه نمایند :

1- داشتن یکی از موارد 9 گانه ذیل جهت روشن شدن وضعیت نظام وظیفه ( ویژه برادران )

- تصویر کارت هوشمند پایان خدمت دوره ضرورت.

- تصویر برابر با اصل کارت هوشمند معافیت دایم پزشکی یا کفالت.

- برگ معافیت موقت بدون غیبت در مدت اعتبار آن.

- گواهی اشتغال به تحصیل با دارا بودن معافیت تحصیلی در مدت اعتبار آن.

- گواهی صادره از نیروهای مسلح مبنی بر استخدام.

- گواهی صادره از نیروهای مسلح مبنی بر اشتغال به خدمت کارکنان وظیفه.

- گواهی اشتغال به خدمت متعهدین خدمت.

- برگ آماده به خدمت بدون غیبت در مدت اعتبار آن.

- گواهی صادره از واحدهای وظیفه عمومی.

2-پست اصل نامه از سازمان دامپزشکی کشور مبنی بر تعیین وضعیت طرح نیروی انسانی مربوط به رشته های دامپزشکی و در هر مقطع تحصیلی به صورت جداگانه "( ویژه برادران )

2-1 : دانش آموختگان گرامی که قبلاً نامه طرح را دریافت ننموده اند برای دریافت نامه طرح از دانشگاه جهت ارائه به دامپزشکی کشور به صورت غیر حضوری می بایست درخواست خود را در سامانه گلستان ( پیشخوان خدمت - درخواست مدرک تحصیلی- ارسال مدارک ) ثبت نمایند.

2-2: دانش آموختگان گرامی که دارای الف ) کارت هوشمند پایان خدمت دوره ضرورت ب) کارت هوشمند معافیت دائم ج) گواهی اشتغال به تحصیل براساس شماره معافیت تحصیلی در مدت اعتبار آن می باشند می توانند برای دریافت نامه طرح درخواست خود را ثبت نمایند.

3- گواهینامه موقت پایان تحصیلات متعهدین خدمت به آموزش و پرورش پس از ثبت درخواست توسط دانش آموخته در سامانه گلستان ( پیشخوان خدمت ) به سازمان آموزش و پرورش ارسال خواهد شد.

4- دانشجویان غیرایرانی می بایست پس از اتمام مراحل تسویه حساب آموزشی در سامانه گلستان ( گزارش 522 ) درخواست خود ( مبنی بر صدور نامه ی دانش آموختگی برای ارسال به امور کنسولی دانشگاه ) را در پیشخوان خدمت -درخواست صدور مدرک تحصیلی- تقاضای دانشنامه ثبت نمایند .

آدرس: سمنان، روبروی پارک سوکان،پردیس شماره 1 دانشگاه سمنان، صندوق پستی:5555-35155، اداره کل امور آموزشی

انواع گواهی نامه بورسی

دانشگاه سمنان

 • امروز : 01 مهر 1401
 • صفحه اصلی
 • واحدها
 • مدیریت امور آموزشی
 • امور دانش آموختگان
 • مدارک مورد نیاز جهت دریافت گواهی نامه موقت پایان تحصیلات

مدارک مورد نیاز جهت دریافت گواهینامه موقت مقاطع(کاردانی،کارشناسی ناپیوسته و پیوسته،دکتری عمومی) :

دانش آموختگان گرامی از تاریخ 1400/3/4 جهت دریافت مدرک تحصیلی ( گواهینامه موقت پایان تحصیلات و یا نامه معرفی به نظام وظیفه ) می بایست به سامانه گلستان ( پیشخوان خدمت ) مراجعه و پس از ثبت درخواست کلیه مراحل را به صورت غیر حضوری به انجام رسانید.

**** بر اساس درخواست دانشجو و وضعیت دانشجو مدارک در مرحله اول باید به صورت الکترونیکی بارگذاری گردد و پس از بررسی کارشناس بر اساس پیغام درج شده در درخواست دانشجو اصل مدارک باید به آدرس پستی دانشگاه سمنان ارسال گردد.

**** فارغ التحصیلانی که با شناسه کاربری و گذر واژه خود جهت ثبت درخواست دسترسی ندارند باید فرم درخواست شناسه کاربری و گذرواژه را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی خود به آدرس ایمیل [email protected] ارسال نمایند و از همین طریق شناسه کاربری و رمز عبور خود را دریافت نمایند.

( لطفاً از مراجعه حضوری جداً خودداری فرمایید .)

الف ) دانش آموختگان که نیاز به دریافت نامه نظام وظیفه را دارند می بایست به 2 مورد ذیل توجه نموده و در صورت دارا بودن آنها اقدام به ثبت درخواست خود در سامانه گلستان ( پیشخوان خدمت- درخواست مدرک تحصیلی- نوع مدرک - درخواست نامه معرفی به نظام وظیفه ) نمایند : ( ویژه برادران )

1- وضعیت دانشجو در اطلاعات جامع دانشجو باید «فارغ التحصیل» درج شده باشد.

2- تسویه حساب آموزشی دانش آموخته در سامانه گلستان ( گزارش 522) به اتمام رسیده باشد.

ب) دانش اموختگان محترم جهت ثبت درخواست خود برای دریافت گواهینامه موقت پایان تحصیلات انواع گواهی نامه بورسی در سامانه گلستان علاوه بر دارا بودن 2 مورد فوق الذکر می بایست به موارد ذیل نیز توجه نمایند :

1- داشتن یکی از موارد 9 گانه ذیل جهت روشن شدن وضعیت نظام وظیفه ( ویژه برادران )

- تصویر کارت هوشمند پایان خدمت دوره ضرورت.

- تصویر برابر با اصل کارت هوشمند معافیت دایم پزشکی یا کفالت.

- برگ معافیت موقت بدون غیبت در مدت اعتبار آن.

- گواهی اشتغال به تحصیل با دارا بودن معافیت تحصیلی در مدت اعتبار آن.

- گواهی صادره از نیروهای مسلح مبنی بر استخدام.

- گواهی صادره از نیروهای مسلح مبنی بر اشتغال به خدمت کارکنان وظیفه.

- گواهی اشتغال به خدمت متعهدین خدمت.

- برگ آماده به خدمت بدون غیبت در مدت اعتبار آن.

- گواهی صادره از واحدهای وظیفه عمومی.

2-پست اصل نامه از سازمان دامپزشکی کشور مبنی بر تعیین وضعیت طرح نیروی انسانی مربوط به رشته های دامپزشکی و در هر مقطع تحصیلی به صورت جداگانه "( ویژه برادران )

2-1 : دانش آموختگان گرامی که قبلاً نامه طرح را دریافت ننموده اند برای دریافت نامه طرح از دانشگاه جهت ارائه به دامپزشکی کشور به صورت غیر حضوری می بایست درخواست خود را در سامانه گلستان ( پیشخوان خدمت - درخواست مدرک تحصیلی- ارسال مدارک ) ثبت نمایند.

2-2: دانش آموختگان گرامی که دارای الف ) کارت هوشمند پایان خدمت دوره ضرورت ب) کارت هوشمند معافیت دائم ج) گواهی اشتغال به تحصیل براساس شماره معافیت تحصیلی در مدت اعتبار آن می باشند می توانند برای دریافت نامه طرح درخواست خود را ثبت نمایند.

3- گواهینامه موقت پایان تحصیلات متعهدین خدمت به آموزش و پرورش پس از ثبت درخواست توسط دانش آموخته در سامانه گلستان ( پیشخوان خدمت ) به سازمان آموزش و پرورش ارسال خواهد شد.

4- دانشجویان غیرایرانی می بایست پس از اتمام مراحل تسویه حساب آموزشی در سامانه گلستان ( گزارش 522 ) درخواست خود ( مبنی بر صدور نامه ی دانش آموختگی برای ارسال به امور کنسولی دانشگاه ) را در پیشخوان خدمت -درخواست صدور مدرک تحصیلی- تقاضای دانشنامه ثبت نمایند .

آدرس: سمنان، روبروی پارک سوکان،پردیس شماره 1 دانشگاه سمنان، صندوق پستی:5555-35155، اداره کل امور آموزشیاشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.