سفارش محدود و شکاف قیمت


در روند ثبت بازارگردانی، شرکت‌های کارگزاری و متقاضیانی که صلاحیت انجام این فعالیت را دارند تقاضای خود را به سازمان بورس ارائه می‌کنند. سازمان بورس ظرف حداکثر ۱۵ روز پس از دریافت درخواست متقاضی، نظر خود را به متقاضیان اعلام ‌می‌کند. در صورت موافقت تاریخ آغاز و پایان فعالیت در مجوزی به آن‌ها اعطا می‌شود. مجوز فعالیت بازارگردانی حداکثر برای یک سال قابل تمدید است. البته درصورتی‌که وظایف و اختیارات بازارگردان تعیین و تعریف‌ شده باشد.

سازمانهای پولی و مالی - استاد دولو

در بازارهاي توسعه یافته اوراق بهادار، به دلیل پیچیدگی فرایند تصمیم گیري براي سرمایه گذاري بر روي اوراق بهادار و افزایش چشمگیر حجم و سرعت گردش اطلاعات و تخصصی شدن فعالیتها،استقبال ازسرمایه گذاريهاي جمعی به ویژه در قالب انواع صندوقهاي سرمایه گذاری، در سالهاي اخیر از رشد روزافزونی برخوردار بوده است.صندوقهاي سرمایه گذاري از نهادهاي مالی فعال در بازار اوراق بهادار هستند که فعالیت اصلی آنها سرمایه گذاري در اوراق بهاداراست. این صندوقها با استفاده از وجوه سرمایه گذاران، در مقیاس بزرگ سرمایه گذاري میکنند و به دنبال کسب بازدهی مناسب براي سرمایه گذاران صندوق هستند. سرمایه گذاران یا دارندگان سهام ) واحدهاي سرمایه گذاري(صندوق به نسبت سهم یا میزان سرمایه گذاري خود در صندوق، در سود وزیان آن شریک میشوند. به طور کلی عملکرد صندوقهاي سرمایه گذاري به عملکرد اوراق بهادار و دیگر داراییهاي موجود در سبد اوراق بهادار آنها بستگی دارد.صندوقهاي سرمایه گذاري با در نظر گرفتن سلایق سرمایه گذاران و دامنه ریسک پذیري آنان و به عبارتی به منظور پاسخگویی به خواست سرمایه گذاران مختلف، با ساختارها و سازو کارهاي مختلفی شکل گرفته اند.یکی از انواع نوبنیان صندوقهاي سرمایه گذاري که در دهه اخیر با استقبال چشمگیري در بازار اوراق بهادار مواجه شده است صندوقهاي سرمایه گذاري قابل معامله در بورس(Exchange Traded Funds )هستند. رشد قابل توجه این صندوقها در سالهاي اخیر بیانگر موفقیت غیر قابل انکار آنها در بازارهاي مالی جهان است. صندوقهاي سرمایه گذاري قابل معامله در بورس ، امکان پیروي از روند بازدهی یک شاخص معین یا بخشی از آن را براي سرمایه گذاران فراهم میکنند و مهمترین ویژگی آنها دادوستدپذیري سهام)واحدهاي سرمایه گذاري( آنها در بورس است.

1. صندوقهاي سرمایه گذاری قابل معامله در بورس

صندوقهاي قابل معامله در بورس یکی از پرطرفدارترین ابزارهاي مالی هستند که رشد کاملاً محسوس آنها بعد از پیدایش، مؤید مؤفقیت غیرقابل انکار آنها در بازارهاي مالی جهان است. این صندوقها امکان پیروي از بازده یک شاخص معین را فراهم میآورند و همانطور که از نام آنها پیداست، سهام آنها در بورس قابل معامله است. فعالیت اصلی این صندوقها سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا داراییهاي فیزیکی است که به عنوان دارایی پایه صندوق در نظر گرفته میشوند. بنابراین عملکرد صندوق،به عملکرد دارایی پشتوانه آن بستگی دارد.

در ابتدا، صندوقهاي قابل معامله در بورس عمدتاً مورد توجه سرمایه گذاران نهادي شامل مدیران صندوقهاي فعال، غیر فعال و صندوقهاي پوشش خطر بودند، اما در سالهاي اخیر، به ویژه در ایالات متحده آمریکا،سرمایه گذاران خرد نیز به سمت این صندوقها، گرایش پیدا کرده اند.

صندوقهاي قابل معامله در بورس، مزایاي صندوقهاي سرمایه گذاري مشترك را با انعطاف پذیري وقیمت گذاري پیوسته سهام ترکیب میکنند. به عبارت دیگر صندوق قابل معامله در بورس همانند صندوقهاي سرمایه گذاری مشترك، صندوق با سرمایه باز هستند که سهام آن به طور پیوسته ایجاد وبازخرید میشود. علاوه بر این، سهام این صندوقها، همانند سهام عادي در بورس پذیرفته میشوند و از طریق کارگزاران در طول ساعات معاملاتی به قیمتهایی که در طول روز و نه در انتهاي آن تعیین میشوند،قابل خرید و فروش هستند و از این رو سرمایه گذاران میتوانند از همه تکنیکهاي معاملاتی رایج در بازار سهام در معاملات سهام صندوقهاي قابل معامله در بورس استفاده کنند.

مزایاي متعددي براي صندوقهاي قابل معامله در بورس ذکر شده است :

1- کارایی مالیاتی : همانند صندوقهاي شاخصی، صندوقهاي قابل معامله در بورس حجم معاملات اندکی براي به روز رسانی پرتفوي خود انجام میدهند و در نتیجه مالیات کمی هم پرداخت میکنند. در حالت کلی این صندوقها تنها زمانی اقدام به فروش اوراق بهادار پرتفوي خود میکنند که ترکیب شاخص هدف تغییر کرده باشد. از سوي دیگر، معاملات سهام صندوق در بورس هم کارایی مالیاتی را افزایش میدهد. چون سرمایهگذاران میتوانند سهام صندوق را در بورس به فروش رسانند، صندوق نیاز ندارد براي بازخرید سهام، اقدام به فروش سبد اوراق بهادار خود کند و متحمل تبعات مالیاتی حاصل از سود سرمایه 1 شود. همچنین مکانیسیم ایجاد و انتشار غیر نقدي باعث میشود به منافع سهامداران فعلی صندوق از محل هزینه هاي مالیاتی صندوق لطمهاي وارد نشود. البته این مزیت براي بازار سرمایه ایران که در آن سود سرمایه معاف از مالیات است، قابل توجه نخواهد بود.

- هزینه سبدگردانی کمتر: به دلیل شاخصمحور بودن و مدیریت غیر فعال صندوق

- نرخ هزینه کمتر: صندوقهاي سرمایه گذاری که به صورت غیر فعال مدیریت میشوند، کارمزدهاي مدیریتی کمتري دارند و درنتیجه نرخ هزینه هاي سالانه آنها نسبت به صندوقهاي با مدیریت فعال، بسیار کمتر است.

- هزینه هاي عملیاتی کمتر: از آنجا که سهام این صندوق در بورس معامله شده و از مکانیسم ایجاد و بازخرید غیرنقدي برخوردار است، هزینه خرید و فروش سهام صندوق، از صندوق مجزا شده است.

- هزینه هاي معاملاتی کمتر: محدوده عرضه و تقاضا در صندوقهاي قابل معامله در بورس معمولاً اندك است. در نتیجه هزینه هاي کارمزدي کمتري متوجه سرمایه گذاران است.

3 -شفافیت: به منظور تسهیل فرآیند منحصر به فرد ایجاد و بازخرید واحدهاي صندوق، ترکیب سبد اوراق بهادار به ازاي هر واحد ایجاد به طور روزانه منتشر میشود. از آنجایی که معمولاً هدف صندوق، پیروي از یک شاخص هدف است، سرمایه گذاران از اوراق بهادار نگه داري شده توسط صندوق و همچنین وزن هر کدام در سبد سرمایه گذاری آن مطلع میشوند.

4 –انعطاف پذیري خرید و فروش: از آنجایی که این صندوقها در بورس معامله میشوند:

ü به قیمتهاي تعیین شده در طول روز خرید و فروش می شوند

ü میتوانند به صورت اعتباري خریداري شوند

ü استقراضی به فروش روند؛ و

ü با استفاده از سفارشات توقف ضرر و سقف قیمتی خرید و فروش شوند.

5- متنوع سازي: صندوقهاي قابل معامله در بورس سبد اوراق بهاداري هستند که از طریق پیروي از یک شاخص، متنوع شده اند و در نتیجه مزایاي متنوع سازي سبد سرمایه گذاري را دارا هستند. همچنین مزیت دیگري که در کنار این مزیت میتوان برشمرد، این است که این صندوقها، امکان تشکیل سبد سهام را براي سرمایه گذاران با سرمایه اندك فراهم می آورد.

6 -امکان پیروي از یک شاخص و در نتیجه سادگی پیگیري عملکرد سهام صندوق: عملکرد سبد سرمایه گذاري،به راحتی از روندتغییرات شاخص هدف که از بسیاري ازرسانه هاي عمومی منتشرمی شود، قابل پیگیري است.

7- تنوع محصولات: به دلیل تنوع شاخص هاي بازار، این صندوقها محصولات متنوعی را به سرمایه گذاران عرضه میکنند.

در عین حال معایبی به شرح زیر براي این صندوقها وجود دارد :

1 - وجود هزینه هاي معاملاتی براي سرمایه گذاران: که مهمترین نقطه ضعف صندوقهاي قابل معامله در بورس است. بر خلاف سهام صندوقهاي مشترك که میتوان آن را بدون واسطه و هزینه از صندوق تهیه کرد، خرید سهام این صندوقها تنها از طریق کارگزاران و پرداخت کارمزد مقدور است. از طرف دیگر، سهام صندوقهاي قابل معامله در بورس همانند سهام عادي داراي یک شکاف قیمتی بین سفارش خرید و فروش است و این عایدي در واقع نصیب واسطه هاي مالی میشود که به سرمایهگذار در خرید و فروش سهام صندوق کمک میکنند هر چه شکاف قیمتی مذکور-که گاه تا 5% هم میرسد-بیشتر باشد، تاثیر بیشتري بر رفتار سرمایه گذاران خواهد داشت، به ویژه براي سرمایه گذارانی که به طور مداوم به خرید و فروش سهام میپردازند.

۲- محدود شدن به بازده شاخص: با خرید سهام صندوقهاي قابل معامله در بورس، بازدهی سرمایه گذاري به بازدهی شاخص محدود شده و امکان کسب بازدهی بیشتر نسبت به شاخص از بین میرود.

۳- نحوه پرداخت سود سهام صندوق : در ساختار اکثر صندوقهاي قابل معامله در بورس، نظیر صندوقهاي یونیت تراست، پرداخت سودها به صورت سه ماهه و شش ماهه به انضمام بهره بانکی تعلق گرفته، صورت میگیرد.

3.ریسکهاي سرمایه گذاری در صندوقهاي قابل معامله در بورس

سرمایه گذاري در صندوقهاي قابل معامله در بورس، همانند سایر محصولات سرمایه گذاري، ریسک هایی را متوجه سرمایهگ ذاران میکند که عبارتند از:

ریسک بازار : سرمایه گذاران صندوق در معرض ریسک بازار مربوط به سبد اوراق بهادار تشکیل دهنده شاخص هدف هستند. ریسک بازار ماهیت ذاتی دارد که از منابع ریسک در سطح بازار سرچشمه میگیرد.

ریسک بخش / گروه دارایی : صندوقهاي قابل معامله در بورس میتوانند در بخشهاي خاصی از بازار سرمایه گذاری کنند. در این صورت، بازدهی سرمایه گذاران از تمرکز بر گروه و یا بخش خاصی از داراییها به دست میآید. عملکرد این صندوقها به حوادث اقتصادي، بازاري یا سیاسی تأثیرگذار برآن بخش، وابسته است.

ریسک معامله : ریسک معامله زمانی ایجاد میشود که شرکتهاي مدیریت در سرمایه گذاري بر روي سبد اوراق بهادار معین شده توسط صندوق با مشکلاتی مواجه شوند. همچنین اگر صندوقی که در بورس پذیرفته شده است، نقدشوندگی اندکی داشته باشد، محدوده قیمتهاي عرضه و تقاضا افزایش یافته و این مسئله منجر به ریسک معاملاتی خواهد شد.

خطاي پیروي از شاخص : اگر عملکرد صندوق، دقیقاً بازتاب عملکرد شاخص هدف نباشد، خطاي پیروي از شاخص افزایش می یابد. اگر شرکت مدیریت با وزن دهی متفاوتی نسبت به شاخص هدف در اوراق بهادار تشکیل دهنده آن سرمایه گذاري کرده یا در اوراق بهادار مشابه این اوراق، سرمایه گذاري کند، خطاي پیروي از شاخص به وجود می آید. هزینه هاي مدیریتی، اداري و هزینه هاي دیگر نیز، به دلیل متأثر ساختن بازدهی صندوق، میتوانند این خطاها را ایجاد کنند.

شکاف سنگین در دلارهای بازار ایران

عرضه دلار متشکل بعد از چند هفته ناگهان کاهش یافت و همراه با آن شکاف بین قیمت دلار سنا و آزاد به 11 درصد رسید، به نظر می‌رسد بانک مرکزی ابزار خود برای کنترل نوسانات قیمت را تغییر داده است.

شکاف سنگین در دلارهای بازار ایران

به گزارش اکوایران- قیمت دلار آمریکا معاملات امروز را با افت 60 تومانی نسبت به روز گذشته آغاز کرد و روی 29 هزار و 90 تومان قرار گرفت. قیمت دلار در ادامه رشد کرد و در نهایت تغییراتی مثبت را نسبت به عصر دیروز به ثبت رساند. قیمت دلار در آخرین ساعات معاملات امروز 29 هزار و 250 تومان بود.

قیمت درهم همراه با دلار حرکت کرد

قیمت درهم امارت عصر امروز از عصر روز گذشته 40 تومان بالاتر بود و روی 7 هزار و 990 تومان قرار داشت. با ضرب کردن قیمت درهم در نرخ تبدیل درهم به دلار، عدد 29 هزار و 347 تومان به دست می‌آمد که از قیمت دلار بازار آزاد حدود 100 تومان بالاتر بود، این اختلاف در حوالی مقادیر متعارف قرار داشت و به نظر می‌رسید قیمت دلار و درهم امروز به نوعی هماهنگ حرکت کردند.

photo_2021-11-28_15-33-04

رشد محدود قیمت سکه نسبت به عصر دیروز

در طول معاملات امروز قیمت سکه امامی همراه با قیمت دلار حرکت کرد، قیمت سکه در ابتدای کار تحت تاثیر افت قیمت دلار تغییراتی منفی را نسبت به عصر روز گذشته به ثبت رساند، در ادامه قیمت دلار رشد کرد و همراه با آن قیمت سکه امامی افزایش یافت. قیمت سکه در آخرین ساعات معاملات امروز از عصر روز گذشته 10 هزار تومان بالاتر بود و روی 12 میلیون و 595 هزار تومان قرار داشت. اندازه حباب قیمتی سکه نیز حدود 2.1 درصد به دست می‌آمد.

شکاف قیمت دلار آزاد و سنا به 11 درصد رسید

کاهش عرضه دلار متشکل در معاملات روز گذشته ناگهانی و شدید بود. بعد از چند هفته پرتزریق عرضه دلار ناگهان در سطوحی پایین قرار گرفت، امروز نیز بانک مرکزی حجم عرضه را به صورت معناداری بالا نبرد. عرضه دلار متشکل امروز با رشد 3 درصدی روی 3 میلیون و 932 هزار قرار گرفت.

photo_2021-11-28_16-45-58

طی هفته‌های اخیر عرضه دلار متشکل بالا بود و انتظارات فعالان بازار حول همین حجم از عرضه شکل گرفت، در نتیجه ابزار عرضه کارایی خود را برای کنترل نوسانات قیمتی تاحدی از دست داد.

photo_2021-11-28_16-52-04

احتمالا بانک مرکزی حجم عرضه را کاهش داد تا انتظارات فعالان بازار در مورد عرضه تعدیل شود، در عوض نیز از ابزارهای قیمتی خود در بازار متشکل و سامانه سنا برای کنترل قیمت استفاده کرد. این مسئله در رشد قابل توجه شکاف بین قیمت دلار آزاد و سنا قابل مشاهده است. بر این اساس قیمت دلار آزاد حدود 11 درصد از قیمت سنا بزرگتر بود، این اندازه شکاف در ماه‌های اخیر بی‌سابقه بود(اندازه شکاف قیمتی بین یورو سنا و آزاد نیز بزرگ بود).

برای جمع‌بندی می‌توان گفت قیمت دلار عصر امروز از عصر روز گذشته بالاتر بود. عرضه دلار در هفته‌های اخر در سطوح بسیار بالایی قرار داشت و بازار به این حجم از عرضه عادت کرده بود. روز گذشته عرضه دلار ناگهان کاهش یافت و امروز نیز در همان سطوح باقی‌ ماند. شکاف بین قیمت دلار سنا و بازار آزاد دیروز و امروز خیلی بزرگ بود. قیمت سکه امامی در معاملات امروز تحت تاثیر قیمت دلار بالا و پایین رفت و در نهایت تغییرات مثبت محدودی را نسبت به عصر روز گذشته به ثبت رساند.

بازارگردانی در بورس چیست؟

بازارگردانی چیست؟

بازار بورس، در طی سال‌های اخیر به یکی از بازارهای پرطرفدار برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده است اما این بازار پیچیدگی‌های خودش را دارد و بدون داشتن علم و دانش کافی فعالیت در آن دشوار به نظر می‌رسد. گاهی به دلیل هیجان‌های موجود در بازار، صف‌های خرید و فروش بدون هیچ مبنای اقتصادی به وجود می‌آید و فرآیند معاملات را دچار مشکل می‌کند. در چنین حالتی وجود یک بازارگردان ضروری است. در این مقاله به تعریف بازارگردانی می‌پردازیم و با روند فعالیت بازارگردان‌ها در بورس آشنا می‌شویم.

منظور از بازارگردانی چیست؟

در بورس قیمت اوراق بر اساس قانون عرضه و تقاضا مشخص می‌شود. با توجه به این مقدمه، بازارگردان شخص یا کارگزاری است که با هدف تنظیم عرضه و تقاضا، به خرید و فروش اوراق می‌پردازد. کار بازارگردان تنها به تنظیم عرضه و تقاضا محدود نمی‌شود زیرا در این میان دامنه مظنه نیز دارای اهمیت است. توجه به تحدید دامنه نوسان قیمت نیز از وظایف دیگر یک بازارگردان است.

در تعریفی جامع‌تر می‌توان گفت بازارگردان، به کارگزار یا معامله‌گری گفته می‌شود که با کسب مجوز لازم و با تعهد به افزایش نقدشوندگی و عرضه و تقاضای اوراق بهادار و تحدید دامنه نوسان قیمت، به خرید و فروش آن اوراق می‌پردازد. در حقیقت این افراد با تکیه بر دانش و تخصصی که دارند عرضه و تقاضا را کنترل می‌کنند و به اعتقاد عده‌ای، آن‌‌ها نجات‌دهندگان مسلط بر بازار هستند. پس طبق آن چه که گفتیم، وظایف بازارگردان‌ها به شرح زیر است:

 • تضمین افزایش نقدشوندگی اوراق
 • تنظیم عرضه و تقاضا در بازار
 • کنترل قیمت اوراق بهادار در محدوده مشخص به منظور جلوگیری از نوسانات شدید
 • کاهش هزینه‌های معامله
 • حفظ نقدینگی در بازار

همان ‌طور که گفتیم رویدادهایی چون هیجان‌های ناشی از اخبار سیاسی و اقتصادی، می‌تواند تعادل بازار را بر هم بزند. بازارگردان‌ها اغلب در مقابل حجم معاملات سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرند و به حفظ تعادل بازار کمک می‌کنند. در واقع آن‌ها در شرایط کسادی بازار، خریدار سهام فروشندگان و در زمان تقاضای بالا، فروشنده سهم هستند تا با تنظیم عرضه و تقاضا از نوسان‌های شدید و کاذب در بازار جلوگیری شود. بازارگردانی یعنی تعهد در مقابل خرید یا فروش و برای این کار داشتن منابع وسیع مالی از نیازهای اصلی یک بازار گردان است.

بازار گردانی در بورس چگونه اجرا می‌شود؟

بازارگردانی در بورس

در روند ثبت بازارگردانی، شرکت‌های کارگزاری و متقاضیانی که صلاحیت انجام این فعالیت را دارند تقاضای خود را به سازمان بورس ارائه می‌کنند. سازمان بورس ظرف حداکثر ۱۵ روز پس از دریافت درخواست متقاضی، نظر خود را به متقاضیان اعلام ‌می‌کند. در صورت موافقت تاریخ آغاز و پایان فعالیت در مجوزی به آن‌ها اعطا می‌شود. مجوز فعالیت بازارگردانی حداکثر برای یک سال قابل تمدید است. البته درصورتی‌که وظایف و اختیارات بازارگردان تعیین و تعریف‌ شده باشد.

طبق ماده ۶ قانون سازمان بورس بازارگردان‌‎ها موظفند فعالیت بازارگردانی اوراق بهادار را در کد بازارگردانی انجام دهند. برای انتقال اوراق به کد بازارگردانی، باید فرمی را که به تائید مالک یا مالکان ورقه بهادار رسیده تکمیل کنند و به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی بدهند تا تعداد اوراق به کد منتقل شود. پس از آن باید به بازارگردان برای انجام معاملات، ایستگاه معاملاتی اختصاص یابد. بازارگردان‌ها موظفند در مقاطع سه ماهه تمامی معاملات ورقه بهادار، دریافت‌ها، پرداخت‌ها، هزینه‌ها و درآمدهای مرتبط با بازارگردانی را در سرفصل حساب‌های جداگانه ثبت کنند و به سازمان بورس و اوراق بهادار اطلاع دهند.

سؤالی که مطرح می‌شود این است که بازارگردان‌ها چگونه سود می‌کنند؟ باید گفت فعالیت بازارگردانی به دلیل تعهد خرید و فروش سهام و نگهداری دارایی، ریسک بالایی دارد. بازارگردان‌ها دائما با ریسک از دست دادن ارزش یک اوراق بهادار پس از خرید آن مواجه هستند. با این حال، از شکاف قیمتی بین سفارش‌های خرید و فروش کسب سود می‌کنند. به عنوان مثال؛ سهمی را در قیمت ۱۱۰۰ تومان می‌خرند و در قیمت ۱۱۰۵ تومان می‌فروشند. هرچند هدف از بازار گردانی کسب سود نیست اما این شکاف‌های قیمتی در حجم معاملات بالا، سود روزانه خوبی به همراه دارند. علاوه بر این، مزایایی برای صندوق‌های بازارگردانی و به ‌طور کلی بازارگردان‌های بورس در نظر گرفته شده است. یکی از این موارد معافیت از پرداخت مالیات مقطوع نیم درصد است.

عوامل تاثیرگذار بر فعالیت بازارگردان‌ها چیست؟

در ادامه به عواملی که بر فعالیت یک بازارگردان تاثیر می‌گذارد می‌پردازیم:

عمق بازار: عمق بازار زمانی پدید می‌آید که جریانی پیوسته از سفارش‌های خرید و فروش در قیمت‌های بالاتر و پایین‌تر از قیمت تعادلی وجود داشته باشد. در این شرایط، ممکن است با بروز مسائلی قیمت‌ها کمی تغییر کنند اما شرایط تعادلی دوباره ایجاد خواهد شد.

عرض بازار: به جریان دائمی دو طرفه سفارش‌های خرید و فروش سهام عرض بازار می‌گویند. به تعبیر دیگر، وجود تعداد زیادی خریدار و فروشنده در قیمت تعادلی عرض بازار را شکل می‌دهد. در این حالت با نقدشوندگی بالایی روبه‌رو هستیم.

نسبت سرمایه‌گذار اطلاعات‌‌مدار به سرمایه‌گذار نقدینه‌مدار: افرادی که سرمایه اضافی خود را به بازار وارد می‌کنند و باعث افزایش نقدینگی می‌شوند سرمایه‌گذاران نقدینه‌مدار هستند و در مقابل افرادی که بر اساس اطلاعات خود دست به معامله می‌زنند سرمایه‌گذاران اطلاعات‌مدار هستند.

صندوق بازارگردانی چیست و چه وظایفی سفارش محدود و شکاف قیمت دارد؟

بازارگردانی می‌توانند به شکل‌های مختلف انجام گیرد. به شکل شرکت‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سبدگردان و صندوق‌های سرمایه‌گذاری که به آن‌ها صندوق بازارگردانی می‌گویند. در واقع صندوق‌های بازارگردانی از انواع بازارگردان‌ها هستند که به صورت صندوق فعالیت می‌کنند. این صندوق‌ها عمده سهام یک شرکت را در اختیار دارند تا در مواقعی که در مورد سهام شرکت صف خرید یا صف فروش پدید آمد، با خرید یا فروش سهم قفل معاملات را باز کنند. این صندوق‌ها نیز در روند متعادل‌سازی عرضه و تقاضا نقش به‌ سزایی دارند.

مزایای بازارگردانی و صندوق‌های بازارگردانی چیست؟

وجود صندوق‌های بازارگردانی به سود همه مخصوصا سهامداران خرد و حقیقی است. با وجود این سهامداران حقوقی صندوق‌های بازارگردانی نیز، از شکاف قیمتی بین قیمت خرید و قیمت فروش کسب سود می‌کنند. بعضی از مزیت‌های صندوق‌های بازار گردانی عبارتند از:

 • کارمزد و هزینه‌های معاملات صندوق کمتر است زیرا معافیت‌هایی برای صندوق‌های بازار گردانی وجود دارد.
 • محدودیت‌های اعطای اعتباردهی و تسهیلات به صندوق کمتر است.
 • ایستگاه معاملاتی متعدد برای انجام معاملات را در اختیار دارند.
 • از نوسانات شدید در بازار جلوگیری کرده و بازار را به حالت تعادل نزدیک می‌کنند.
 • باعث از بین رفتن صف‌‌های قفل‌شده خرید و فروش می‌شوند.
 • باعث افزایش نقدشوندگی سفارش محدود و شکاف قیمت سهم می‌شوند.

سخن آخر

در شرایطی که در بازار بورس ایران دائماً با صف‌های خرید و فروش مواجه بودیم و جای خالی بازارگردان‌ها احساس می‌شد ورود صندوق‌های بازار گردانی باعث حمایت و حفظ تعادل در بازار شد. در حال حاضر در کشور ۳۸ صندوق بازار گردانی اختصاصی فعال هستند و طبق مصوبه‌ای که به تازگی ارائه شده است، از این پس هر شرکتی که در بورس فعالیت سفارش محدود و شکاف قیمت می‌کند ملزم به داشتن بازارگردان اختصاصی است. بازارگردان‌ها اجازه نمی‌دهند که عرضه و تقاضا به صورت رها شده در بازار جریان داشته باشد و به حفظ تعادل بازار کمک شایانی می‌کنند.

سفارش محدود و شکاف قیمت

ویدیو: Stop Los Order، Trigger Price و Limit Price چیست | چگونه …

محتوا

دستورات توقف معمولاً در ساعات طولانی اجرا نمی شوند. دستور توقف و توقف پایانی که در ساعات طولانی انجام می دهید، معمولاً در صف بازار باز روز معاملاتی بعدی قرار می گیرند.

آیا می توانید سفارش محدودیت توقف را بعد از ساعات کاری انجام دهید؟

سفارشات حد مجاز در طول جلسات طولانی مدت، مانند جلسات قبل از بازار یا پس از ساعت کاری، یا زمانی که اوراق بهادار معامله نمی شود، مانند هنگام توقف سهام یا در تعطیلات آخر هفته یا تعطیلات بازار، راه اندازی یا اجرا نمی شوند.

آیا Stop-Loss یک شبه کار می کند؟

1 پاسخ. بله، شما باید استاپ ضرر خود را یک شبه نگه دارید. اگر اول صبح متوقف می‌شوید، به این دلیل است که قیمت‌ها قبلاً یک روز قبل کاهش یافته بودند اما هنوز به توقف شما نرسیده‌اند؟

آیا Stop-Loss روز بعد کار می کند؟

اگر شکاف قیمت سهام در بازار در روز معاملاتی بعدی باز شود - مثلاً با باز شدن معاملات با قیمت 10 دلار برای هر سهم - آنگاه دستور توقف ضرر 18 دلاری معامله‌گر فوراً آغاز می‌شود زیرا قیمت به زیر حد ضرر کاهش یافته است. قیمت سفارش، اما در جایی نزدیک به 18 دلار برای هر سهم پر نخواهد شد.

آیا توقف ضرر نمی تواند باعث شود؟

استاپ ضرر می تواند به عنوان یک ابزار محدود کردن ضرر شکست بخورد زیرا ضربه زدن به قیمت توقف باعث فروش می شود اما قیمتی را که فروش در آن اتفاق می افتد تضمین نمی کند. . برای مبارزه با این، می توانید یک "محدودیت" برای توقف ضرر قرار دهید که با آن به قیمت کمتر از حد مجاز بفروشید. با این حال، محدودیت، فروش را نیز تضمین نمی کند.

وقتی یک سهام کمتر از حد ضرر شما باشد چه باید کرد

آیا وارن بافت از استاپ ضرر استفاده می کند؟

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل برکشایر هاتاوی به دلیل تمرکز کوتاه مدت، سهام را با استفاده از دستور توقف ضرر نمی فروشد. و از آنجایی که او مدت‌ها مدعی است که تلاش برای زمان‌بندی بازار غیرممکن است. بافت می گوید سرمایه گذاران نباید سعی کنند سهام را معامله کنند، بلکه باید در طول زمان به طور پیوسته در آنها سرمایه گذاری کنند.

آیا معامله گران حرفه ای از حد ضرر استفاده می کنند؟

ضررهای توقف به طور گسترده ای در بین افراد حرفه ای مالی و افراد استفاده می شود. آنها اغلب ابزاری برای مدیریت ریسک در نظر گرفته می شوند و برخی از شرکت ها حتی از معامله گران خود می خواهند که از آنها استفاده کنند.

بهترین استراتژی توقف ضرر چیست؟

 • سفارشات بازار شماره 1 یک روش آزمایش شده و واقعی برای ورود یا خروج فوری از یک موقعیت، سفارش بازار سنتی ترین روش در بین تمام ضررها است. .
 • شماره 2 محدودیت های توقف. .
 • #3 توقف بازارها. .
 • شماره 4 توقف های دنباله دار. .
 • توقف های خود را بشناسید.

آیا توقف ضرر می تواند بالاتر از قیمت خرید باشد؟

به یاد داشته باشید، توقف ضرر صرف نظر از اینکه در یک معامله طولانی یا کوتاه مدت هستید، قابل اعمال است. اگر سهامی طولانی دارید، توقف ضرر شما کمتر از قیمت اولیه شما خواهد بود و اگر سهام کوتاهی دارید، توقف ضرر شما بالاتر از قیمت شروع شما خواهد بود.

استاپ ضرر خوب برای معاملات روزانه چیست؟

توقف ضرر روزانه یک تنظیم خودکار مانند توقف ضرر شما در معامله نیست. باید کاری کنید که روی مقداری که تعیین کرده اید متوقف شوید. یک توقف ضرر روزانه خوب 3 درصد از سرمایه شما یا هر میانگین روزهای سودآور شما است.

چرا توقف ضرر بد است؟

معایب دستور توقف ضرر

یکی دیگر از مشکلات احتمالی سفارش‌های توقف ضرر این است که می‌توانند باعث فروش سهام شوند، حتی اگر قیمت سهام قبل از بهبود سریع، اندکی کمتر از قیمت ماشه باشد. . این سرمایه گذاران متعاقباً شروع به خرید همان سهام می کنند تا از بازگشت مورد انتظار سود ببرند.

چرا از استاپ لاس استفاده نمی کنیم؟

دلیل اصلی کار نکردن سفارشات توقف ضرر این است که قیمت سهام به صورت سریالی مرتبط نیستند. این بدان معنی است که آنچه دیروز یا ماه گذشته اتفاق افتاد لزوماً بر آنچه امروز، فردا یا ماه آینده اتفاق می افتد تأثیر نمی گذارد. حرکت های گذشته قیمت سهام، حرکت های آتی قیمت را تعیین نمی کند.

تفاوت بین توقف ضرر و حد توقف چیست؟

سفارشات توقف ضرر و حد مجاز می توانند انواع مختلفی از حفاظت را برای سرمایه گذاران فراهم کنند. دستورهای توقف ضرر می توانند اجرا را تضمین کنند، اما افت قیمت و قیمت اغلب پس از اجرا رخ می دهد. . سفارشات حد مجاز می تواند محدودیت قیمت را تضمین کند، اما ممکن است معامله انجام نشود.

بعد از ساعت کاری برای دستور توقف چه اتفاقی می‌افتد؟

دستورهای توقف در طول جلسات ساعات طولانی، مانند جلسات قبل از بازار یا بعد از ساعت کاری اجرا نمی شوند، یا زمانی که سهام معامله نمی شود (به عنوان مثال، در زمان توقف سهام یا در تعطیلات آخر هفته یا تعطیلات بازار) اعمال نمی شود. . سفارشات توقف تعیین شده به عنوان سفارشات روزانه در پایان جلسه بازار جاری منقضی می شود، اگر هنوز راه اندازی نشده باشد.

اگر سفارش محدود پر نشود چه اتفاقی می افتد؟

اگر آنها یک سفارش محدود خرید را در 50 دلار انجام دهند و سهام فقط تا سطح 50 دلار سقوط کند، سفارش آنها پر نمی شود، زیرا 50 دلار قیمت پیشنهادی است، نه قیمت درخواستی. . اجرای سفارشات محدود خرید پیچیده تر از دستورات بازار است و ممکن است منجر به افزایش هزینه های دلالی شود.

چه اتفاقی می‌افتد تا بعد از ساعت‌ها از دست دادن جلوگیری شود؟

حد توقف و سفارشات توقف ضرری که در ساعات طولانی انجام می دهید در صف بازار باز در روز معاملاتی بعدی قرار می گیرند. دستورات توقف پس از اتمام در طول جلسه ساعات طولانی اجرا نمی شود. سفارش‌های توقف انتهایی که در ساعات طولانی ارسال می‌کنید در صف باز شدن بازار در روز معاملاتی بعدی قرار می‌گیرند.

درصد استاپ ضرر خوب چقدر است؟

قانون 2 درصد بیان می کند که شما باید ضرر را زمانی که به 2 درصد از سهام اولیه رسید متوقف کنید. قانون 2 درصد نمونه ای از توقف پول است که مقدار پولی را که می خواهید در یک معامله از دست بدهید را مشخص می کند.

چگونه یک سفارش حد توقف را می فروشید؟

با دستور حد مجاز فروش، می توانید قیمت توقفی را زیر قیمت فعلی سهام تعیین کنید. اگر سهام به قیمت توقف شما سقوط کند، باعث ایجاد یک سفارش محدود فروش می شود. سهام فقط به قیمت حد مجاز شما یا بالاتر فروخته می شود.

آیا توقف ضرر فقط برای معاملات روزانه است؟

توقف ضرر عمدتاً فقط برای معاملات روزانه مناسب است، زیرا توسط معامله گرانی که به دنبال ورود به یک معامله برای کوتاه مدت هستند استفاده می شود. معاملات روزانه بیشتر مستعد نوسانات و تغییرات ناگهانی قیمت است، بنابراین توقف ضرر به محدود کردن ضرر و حفظ سرمایه کمک می کند.

دستور توقف یا محدود کردن کدام بهتر است؟

یک سفارش محدود برای بازار قابل مشاهده است و به کارگزار شما دستور می دهد تا سفارش خرید یا فروش شما را با قیمتی خاص یا بهتر تکمیل کند. . دستور توقف از خطرات عدم پر کردن یا پر کردن جزئی جلوگیری می کند، اما از آنجایی که یک سفارش بازار است، ممکن است سفارش خود را با قیمتی بسیار بدتر از آنچه انتظار داشتید تکمیل کنید.

قانون 1 درصد در معاملات چیست؟

قانون 1% برای معامله گران روزانه، ریسک هر معامله معین را به بیش از 1% از ارزش کل حساب معامله گر محدود می کند. معامله‌گران می‌توانند با معامله در موقعیت‌های بزرگ با توقف ضرر یا پوزیشن‌های کوچک با استاپ ضررهای بسیار دور از قیمت ورودی، ۱٪ از حساب خود را به خطر بیاندازند.

آیا باید استاپ ضرر را تنظیم کنم؟

استاپ ضرر برای محدود کردن ضرر سرمایه گذار در موقعیت امنیتی که حرکتی نامطلوب انجام می دهد، طراحی شده است. یکی از مزایای کلیدی استفاده از دستور توقف ضرر این است که نیازی به نظارت روزانه بر دارایی های خود ندارید. یک نقطه ضعف این است که یک نوسان کوتاه مدت قیمت می تواند توقف را فعال کند و باعث فروش غیر ضروری شود.

چه نوع معاملاتی سودآورتر است؟

امن ترین و سودآورترین شکل معاملات بازار مالی در سهام شرکت ها است. انجام معاملات در سهام با جنبه های منفی کمتری همراه است. سرمایه گذاران ممکن است بهترین سهام در جهان را از بازارهای اروپایی، بازارهای استرالیا، بورس اوراق بهادار هنگ کنگ، FTSE 100 یا هر جای دیگری انتخاب کنند.

آیا کارگزاران استاپ ضرر را شکار می کنند؟

توقف شکار: آیا کارگزار شما توقف ضرر شما را شکار می کند؟ اکثر کارگزاران تنظیم شده به دنبال ضرر شما نیستند زیرا ارزش ریسک کردن را ندارد.

توقف ضرر خود را روی چه چیزی تنظیم کنم؟

یک دستور توقف ضرر با یک کارگزار برای فروش اوراق بهادار در صورت رسیدن به قیمت مشخص انجام می شود. 1 این دستورات به حداقل رساندن ضرری که ممکن است سرمایه گذار در یک موقعیت امنیتی متحمل شود کمک می کند. بنابراین اگر دستور توقف ضرر را 10 درصد کمتر از قیمتی که اوراق بهادار خریداری کرده اید تنظیم کنید، ضرر شما به 10 درصد محدود می شود.

سفارش محدود و شکاف قیمت

بازارساز (Maker) و بازارپذیر (Taker) کیست؟

عناوین اصلی محتوا

عبارات «بازارساز» و «بازارپذیر» برای هرکسی که از صرافی‌های ارز دیجیتال استفاده کرده باشد آشناست. همان طور که می‌بینید، واژه «بازار» در هر دوی این عبارات مشترک است. ارزهای دیجیتال هم مانند هر دارایی دیگری نیازمند محیطی برای خریدوفروش هستند. به‌بیان دیگر، برای انجام معاملات ارزهای دیجیتال، به یک بازار اختصاصی احتیاج داریم که در حال حاضر، صرافی‌های ارز دیجیتال این بازار را در اختیار ما قرار می‌دهند.

امروزه صرافی‌های ارز دیجیتال از انواع متنوعی برخوردارند و خود به دو نوع متمرکز و غیرمتمرکز تقسیم می‌شوند. نحوه انجام معاملات و تکمیل سفارش‌ها در این صرافی‌ها با یکدیگر متفاوت است. انواع جدیدتر و غیرمتمرکز صرافی‌های ارز دیجیتال، برای انجام معاملات از یک نوآوری به نام «بازارساز خودکار» استفاده می‌کنند.

نوآوری صرافی‌های غیرمتمرکز در دنیای ارزهای دیجیتال به‌شدت ارزشمند است؛ اما حقیقت این است که با وجود افزایش محبوبیت صرافی‌های غیرمتمرکز، هنوز هم بیشترین تعداد کاربران در صرافی‌های متمرکز فعالیت دارند. زیرا امکانات و فرصت‌هایی که این صرافی‌ها ارائه می‌کنند، بسیار متنوع است و کارکردن با آنها، هنوز هم برای اغلب کاربران ساده‌تر است.

صرافی‌های متمرکز بر پایه مکانیسمی به نام «دفتر سفارشات» (Order Book) کار می‌کنند. نحوه کار این صرافی‌ها به این شکل است که ابتدا کاربران سفارش‌های خرید و فروش خود را (با ذکر مقدار و مبلغ پیشنهادی) در دفتر سفارشات ثبت می‌کنند. سپس موتور تطبیق خودکار صرافی، سفارشات خرید و فروش را بر اساس قیمت‌های پیشنهادی با یکدیگر تطبیق می‌دهد و از این طریق آنها را تکمیل می‌کند.

بنابراین در این صرافی‌ها، دو نوع کاربر وجود دارد: کاربری که سفارش خرید یا فروش را ثبت می‌کند و کاربری که این سفارش را برمی‌گزیند. دسته اول از کاربران را بازارساز (market maker) یا سفارش‌‌گذار می‌خوانند و دسته دوم، بازارپذیر (market taker) یا سفارش‌‌‌بردار نامیده می‌شوند. در این مقاله که به‌کمک مطلبی از آکادمی بایننس نوشته شده، مفهوم بازارساز و بازارپذیر را بررسی خواهیم کرد.

مروری بر سازوکار صرافی‌های ارز دیجیتال

بازارساز و بازارپذیر کیست؟

صرافی‌ها در همه بازارها از جمله فارکس، اوراق بهادار یا ارزهای دیجیتال، جایی هستند که خریداران و فروشندگان به هم می‌رسند. اگر این نقاط تلاقی وجود نداشته باشند، افراد برای انجام معاملات خود مجبور می‌شوند در شبکه‌های اجتماعی یا جایی شبیه آن تبلیغ کنند. مثلاً اگر بخواهید بیت کوین خود را با اتریوم مبادله کنید، باید پیشنهاد خود را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کنید و امیدوار باشید که شاید کسی پیدا شود و پیشنهاد شما را بپذیرد و حاضر به معامله شود.

صرافی‌های ارز دیجیتال این مشکل را برطرف کرده‌ و محیطی نسبتاً امن را برای معاملات ارزهای دیجیتال فراهم کرده‌اند. با وجود صرافی‌های ارز دیجیتال دیگر نیازی نیست به‌دنبال طرف معامله بگردید و شخصی را پیدا کنید که مایل به خرید ارزهای دیجیتال شما یا فروش ارزهای دیجیتال خود باشد. در صرافی‌های ارز دیجیتال، کاربران بسیاری را پیدا می‌کنید که به‌دنبال انجام معامله هستند و به‌ همین دلیل، معاملات شما در کم‌ترین زمان ممکن و به‌راحتی انجام می‌شوند.

اگر تاکنون از صرافی‌های ارز دیجیتال استفاده کرده باشید، احتمالاً بدون اطلاع خودتان در یکی از نقش‌های بازارساز یا بازارپذیر قرار گرفته‌اید. حتی ممکن است در معاملات مختلف، هردوی این نقش‌ها را ایفا کرده باشید. معامله‌گران گاهی در یک بازار هم به‌عنوان بازارساز و هم به‌عنوان بازارپذیر عمل می‌کنند.

بازارسازها و بازارپذیرها عاملی اصلی حیات بسیاری از پلتفرم‌های معاملاتی هستند و نبود یا کمبود آن‌هاست که صرافی‌های قدرتمند را از صرافی‌های ضعیف متمایز می‌کند. همان طور که اشاره کردیم، در این مقاله در مورد مفهوم بازارساز و بازارپذیر صحبت خواهیم کرد؛ اما پیش از آن، بهتر است یک ویژگی اساسی صرافی‌های ارز دیجیتال و دارایی‌های دیجیتال را بررسی کنیم که حتماً نام آن را خیلی شنیده‌اید: نقدینگی.

نقدینگی چیست؟

بازارساز و بازارپذیر کیست؟

وقتی می‌گوییم مثلاً فلان دارایی نقدینگی دارد یا یک دارایی دیگر نقدینگی ندارد، منظورمان چیست؟ نقدینگی به این معناست که یک دارایی را تا چه اندازه آسان و سریع می‌توان فروخت. هرچقدر که یک دارایی نقدینگی بالاتری داشته باشد یا به‌بیان دیگر «نقدشونده‌تر» باشد، فروش و تبدیل آن به پول نقد یا هر دارایی دیگری راحت‌تر و سریع‌تر انجام می‌شود.

یک اونس طلا یک دارایی با نقدینگی بالاست، یا به‌بیان دیگر، یک دارایی «نقدشونده» است؛ چراکه در مدت‌زمان کوتاهی می‌توان آن را به‌راحتی به پول نقد تبدیل کرد. در مقابل، دارایی‌های مانند املاک و مستغلات نسبت به طلا نقدشوندگی پایین‌تری دارند یا به‌عبارتی «نقدناشونده» هستند؛ چراکه زمان بیشتری برای فروش آنها لازم است. نقدینگی بازار هم تقریباً چیزی شبیه به همین موضوع است.

بازار دارای نقدینگی، بازاری است که در آن می‌توانید دارایی‌ها را به‌راحتی و با قیمتی منصفانه خریدوفروش کنید. در چنین بازاری، تقاضا برای خرید دارایی موردنظر بالاست و میزان عرضه آن نیز از سوی کسانی که قصد فروش دارند بسیار زیاد است.

وقتی حجم فعالیت در یک بازار تا این اندازه بالا باشد، بالاترین قیمت پیشنهادی برای فروش و پایین‌ترین قیمت پیشنهادی برای خرید در محدوده‌ای نزدیک به هم خواهند بود؛ یعنی جایی که خریداران و فروشندگان به یک نقطه مشترک می‌رسند. در نتیجه، تفاوت بین بالاترین پیشنهاد خرید و کمترین پیشنهاد فروش بسیار کم خواهد بود. این تفاوت قیمت پیشنهادی برای خرید و فروش را «شکاف قیمت پیشنهادی خریدوفروش» می‌نامند.

در مقابل، یک بازار با نقدینگی پایین هیچ‌یک از این خصوصیات را ندارد. اگر بخواهید یک دارایی را در چنین بازاری بفروشید، در فروش آن با قیمت مناسب مشکل خواهید داشت؛ زیرا تقاضای زیادی برای آن وجود ندارد. در نتیجه، شکاف قیمت پیشنهادی خریدوفروش در بازارهای با نقدینگی پایین، معمولاً بسیار زیاد است.
اکنون که با مفهوم نقدینگی آشنا شدیم، سراغ بررسی دو مفهوم بازارساز و بازارپذیر می‌رویم.

بازارساز و بازارپذیر

بازارساز (Maker) و بازارپذیر (Taker) کیست؟

همان‌ طور که گفته شد، به‌طور کلی بازارساز کسی است که یک سفارش خرید یا فروش را ایجاد می‌کند و از این طریق زمینه‌ را برای انجام یک سفارش محدود و شکاف قیمت معامله فراهم می‌آورد. بازارپذیر نیز کسی است که آن سفارش را با معیارهای موردنظر خود مناسب دیده و آن را می‌پذیرد تا معامله انجام شود. معامله‌گرانی که در یک صرافی فعالیت می‌کنند، یکی از این نقش‌ها را برعهده دارند. البته گاهی ممکن است یک معامله‌گر هم بازارساز باشد و هم بازارپذیر.

بازارساز یا سفارش‌‌گذار کیست؟

صرافی‌ها معمولاً قیمت یک دارایی را بر اساس آخرین سفارش‌های تکمیل‌شده در دفتر سفارشات تعیین می‌کنند. دفتر سفارشات جایی است که همه پیشنهادهای خریدوفروش از سوی کاربران در آن ثبت می‌شود.

یک سفارش درواقع دستورالعملی است که می‌تواند چیزی شبیه به این باشد: «۲ واحد بیت کوین را در قیمت ۴۵,۰۰۰ دلار بفروش». این سفارش در دفتر سفارشات ثبت می‌شود و هر زمان که خریداری حاضر شد بیت کوین را به قیمت ۴۵٬۰۰۰ دلار بخرد، سفارش انجام می‌شود. بعد از این معامله، قیمت بیت کوین در آن صرافی ۴۵٬۰۰۰ دلار خواهد بود (تا زمانی که معامله بعدی با قیمت دیگری انجام شود).

مثالی که در بالا بیان شد، نمونه‌ای از یک «سفارش محدود (Limit Order)» است. سفارش‌های محدود، انواعی هستند که شرایط خاصی برای تحقق آنها قید می‌شود. به‌عنوان مثال، در زمان نگارش این مقاله قیمت بیت کوین کمی بیشتر از ۳۹,۰۰۰ دلار است و وقتی شما سفارشی را برای فروش بیت کوین در قیمت ۴۵,۰۰۰ دلار ثبت می‌کنید، در واقع شرطی را قید کرده‌اید که هنوز برآورده نشده است.

در مقابل این نوع از سفارش، «سفارش‌های بازار (market order)» وجود دارند که شرط خاصی برای آنها قید نمی‌شود و تقریباً بلافاصله پس از ثبت سفارش (با اولین قیمت در دسترس) اجرا می‌شوند. به‌عنوان مثال وقتی که شما برای خرید ۲ بیت کوین سفارش بازار ثبت می‌کنید، به صرافی اجازه می‌دهید تا از میان پایین‌ترین سفارش‌های محدود فروش، ۲ بیت کوین برایتان بخرد.

بازارسازها کاربرانی هستند که «سفارش‌های محدود» را در هم در حوزه خرید و هم در حوزه فروش در دفتر سفارشات صرافی‌ها ثبت می‌کنند و از این طریق، نقدینگی صرافی را بالا می‌برند. آنها با این کار خود در واقع «بازار خریدوفروش» را برای صرافی «ایجاد» می‌کنند و سرعت و سهولت انجام معاملات در صرافی را افزایش می‌دهند.

معمولاً معامله‌گران بزرگ و مؤسسات (مانند آن‌هایی که تخصصشان انجام معاملات با حجم بالاست) نقش بازارساز را بر عهده می‌گیرند؛ اما معامله‌گران کوچک هم می‌توانند به‌راحتی با ثبت سفارش‌های محدود، نقش بازارساز را ایفا کنند.

بازارپذیر یا سفارش‌‌‌بردار کیست؟

نقش بازارپذیر یا سفارش‌ بردار دقیقاً عکس بازارساز است.

بازارپذیرها کسانی هستند که «سفارش‌های بازار» را در صرافی ثبت می‌کنند و در کمترین زمان و با اولین قیمت در دسترس، سفارش خود را به انجام می‌رسانند. آنها در حقیقت از سفارش‌های محدودی که بازارسازها پیش‌‌تر ثبت کرده بودند برای انجام معامله خود استفاده می‌کنند.

بنابراین اتفاقی که می‌افتد این‌گونه است: بازارسازها با قراردادن یک سفارش محدود در دفتر سفارشات، نقدینگی صرافی را افزایش می‌دهند؛ چراکه خریدوفروش را برای کاربران آسان‌تر می‌کنند. از سوی دیگر، بازارپذیرها از طریق یک سفارش بازار که پیش‌تر توضیح دادیم، بخشی از این نقدینگی را برداشت می‌کنند. بازارپذیرها با این کار سفارش‌های موجود در دفتر سفارشات را بلافاصله تکمیل می‌‌کنند.

اگر قبلاً در صرافی‌های ارز دیجیتال سفارش بازار (Market Order) ثبت کرده‌اید یا خریدوفروش فوری انجام داده‌اید، باید گفت که در نقش یک بازارپذیر یا سفارش‌بردار عمل کرده‌اید و اگر از سفارش‌های محدود (limit orders) استفاده کرده‌اید، در نقش بازارساز ظاهر شده‌اید.

البته توجه به این نکته ضروری است که برخی از صرافی‌ها (عموماً صرافی‌های کمتر شناخته‌شده و با نقدینگی اندک)، از قابلیت «سفارش بازار» استفاده نمی‌کنند و فقط امکان ثبت «سفارش‌های محدود» را دارند. اگر در این صرافی‌ها معامله می‌‌کنید، حتماً باید یک سفارش محدود ثبت کنید؛ اما با این وجود باز هم می‌توانید یک بازارپذیر باشید. نکته اینجاست که اگر سفارش شما تکمیل‌کننده سفارش محدود دیگری باشد، شما بازارپذیر هستید.

کارمزد بازارسازی و بازارپذیری

بازارساز و بازارپذیر کیست؟

صرافی‌ها بخش قابل‌توجهی از درآمد خود را با دریافت کارمزد از معاملاتی که میان کاربران انجام می‌شود کسب می‌کنند. یعنی هر بار که سفارش شما انجام می‌شود، مقدار کمی از آن را بابت کارمزد پرداخت می‌کنید؛ اما مقدار کارمزد در صرافی‌های گوناگون متفاوت است و به حجم سفارش محدود و شکاف قیمت سفارش و نقش شما در آن معامله هم بستگی دارد.

معمولاً بازارسازها در صرافی‌های ارز دیجیتال مشمول نوعی تخفیف می‌شوند؛ زیرا به تأمین نقدینگی صرافی کمک می‌کنند. بالابودنِ نقدینگی برای صرافی‌ها ویژگی بسیار حیاتی و مثبتی است. زیرا معامله در یک صرافی با نقدینگی بالا، نسبت به جایی که نقدینگی کمتر‌ی دارد، برای معامله‌گران جذاب‌تر، سریع‌تر و ساده‌تر است.

بنابراین منطقی است که صرافی‌ها از بازارسازها استقبال کنند و کارمزد کمتری را برای آنها در نظر بگیرند. در مقابل، بازارپذیران در بسیاری از موارد کارمزد بالاتری نسبت به بازارسازها پرداخت می‌کنند؛ زیرا نقدینگی از سوی آنها تأمین نمی‌شود.

البته برای اغلب کاربران ایرانی که در صرافی‌های خارجی احراز هویت نشده‌اند و با سطح کاربری پایه فعالیت می‌کنند، کارمزد بازارساز و بازارپذیر، تفاوتی ندارد. به‌عنوان مثال در تصویر زیر، نرخ کارمزد معاملات در صرافی بایننس را مشاهده می‌کنید که در سطح کاربری پایه (VIP0) برای بازارساز و بازارپذیر، ۰.۱ درصد از ارزش کل معامله است.

بازارساز (Maker) و بازارپذیر (Taker) کیست؟

نرخ کارمزد صراف بایننس در بازار آنی (Spot)

جمع‌بندی

در این مقاله تلاش کردیم مفهوم بازارساز و بازارپذیر را در صرافی‌های ارز دیجیتال توضیح دهیم و نقش آنها را در این صرافی‌ها بررسی کنیم. با مطالعه این مقاله حتماً متوجه شده‌اید که وجود بازارساز و بازارپذیر در صرافی‌هایی تعریف می‌شود که از دفتر سفارشات استفاده می‌کنند؛ وقتی می‌گوییم صرافی‌هایی که از دفتر سفارشات استفاده می‌کنند، یعنی تقریباً همه صرافی‌های متمرکز معروفی که می‌شناسیم، به‌علاوه تعداد محدودی از صرافی‌های غیرمتمرکز.

تعداد بازارسازها و بازارپذیرها یکی از عواملی است که حجم معاملات یک صرافی را مشخص می‌کند و هرچه اعتبار یک صرافی بیشتر باشد، تعداد بازارسازها و بازارپذیرهای آن هم بیشتر خواهد بود.

می‌دانید که همه فرایندی که در صرافی‌های ارز دیجیتال طی می‌شود اینترنتی و آنلاین است. از همین رو، مفهوم «اعتبار» برای این صرافی‌ها بسیار اهمیت دارد و میزان قابل‌اعتمادبودن آنها را مشخص می‌کند. بنابراین دفعه بعدی که قصد داشتید از یک صرافی جدید استفاده کنید و آن را اعتبارسنجی کنید، بد نیست نگاهی به دفتر سفارشات آن بیندازید و تعداد و تنوع سفارش‌های آن را بررسی کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.