ویژگی های قراداد سلف


قرارداد جعاله بانکی

آشنایی با عقود اسلامی

عـقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (قرض ‏دهنده)، مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر (قرض ‏گیرنده) تملیک می‏کند که قرض‏ گیرنده مثل و یا در صورت عــدم امکان، قیمت آن را به قرض‏ دهنده رد نماید.

بانک‏ها، به منظور تحقق اهداف مقرر در بندهای (2) و (9) اصل (43) قانون اساسی و همچنین رفع نیازهای اساسی اشخاص، با تخصیص بخشی از منابع خود طبق ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار و تایید مقامات مربوط رسیده، در موارد ذیل مبادرت به پرداخت قرض‏الحسنه می‏نمایند:

 • الف- تامین وسائل و ابزار و سایر امکانات، برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد این‏گونه امکانات می‏باشند، در شکل تعاونی.
 • ب- کمک به امر افزایش تولید، با تاکید بر تولیدات کشاورزی ـ دامی ـ صنعتی.
 • ج- رفع احتیاجات ضروری.

هزینه‌های پرداخت قرض‏الحسنه در هر مورد، بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و از قرض‏ گیرنده دریافت خواهد شد.

عبارت است از درآمیختن سهام الشرکه نقدی و یا غیرنقدی اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به نحو مشاع و به منظور انتفاع،‌ طبق قرارداد.
مشارکت مدنی توسط بانک‏ها به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای فعالیت‏های: تولیدی، بازرگانی و خدماتی صورت خواهد گرفت؛ موضوع مشارکت باید مشخص باشد.
‌شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق قرارداد، سهم‏الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح می‏گردد،‌ واریز نمایند و در صورتی که تمام یا قسمتی از سهم‌الشرکه ویژگی های قراداد سلف غیرنقدی باشد، طبق مقررات مشارکت مدنی، این سهم‌الشرکه به مدیر یا مدیران شرکت مدنی تحویل گردد.
‌پرداخت سهم‌الشرکه شرکاء در مشارکت مدنی می‏توانند،‌ طبق قرارداد، به دفعات صورت گیرد.
مشارکت مدنی پس از اتمام موضوع شرکت، تصفیه و مرتفع می‏شود.
بانک‏ها مکلف‏اند در قرارداد مشارکت مدنی تصریح نمایند که مدیر و یا مدیران شرکت‏های مدنی که طبق این مقررات تشکیل می‏شوند، ‌بیش ویژگی های قراداد سلف از مال‌الشرکه واریز شده به حساب و یا تحویل شده به مدیر یا مدیران شرکت، مجاز به انجام معامله و قبول تعهدات مالی نمی‏باشند.

منظور از مشارکت حقوقی عبارت است از: تامین قسمتی از "سرمایه" شرکت‏های سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکت‏های سهامی موجود.
بانک‏ها می‏توانند، ‌به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخش‏های مختلف تولیدی، بازرگانی و خدماتی، قسمتی از سرمایه مورد نیاز شرکت‏های سهامی را که برای امور مذکور تشکیل شده و یا می‏شوند، تامین نمایند.
بانک‏ها موظف‏اند؛ قبل از مشارکت، وضعیت شرکت‏های سهامی را که سهام آنها موضوع خرید است و یا طرح ارائه شده برای مشارکت را از لحاظ فنی، مالی و اقتصادی (در حد نیاز بانک) بررسی و ارزیابی نمایند. مشارکت هر بانک از محل منابع بانک و سپرده‏های سرمایه‏گذاری، در صورتی مجاز است که نتیجه بررسی و ارزیابی حاکی از پیش‏بینی عدم زیان‏دهی مشارکت باشد.
حداقل نسبت سرمایه شرکت‏هایی که بانک‏ها در آنها مشارکت می‏نمایند، به کل منابع مالی این قبیل شرکت‏ها، در بدو مشارکت، عنداللزوم توسط بانک مرکزی تعیین خواهد شد.
بانک‏ها می‏توانند سهام خود در شرکت‏های سهامی را به فروش برسانند.
بانک مرکزی می‏تواند عنداللزوم نسبت مشارکت یک و یا چند بانک، از محل منابع بانک و سپرده‏های سرمایه‏گذاری در یک شرکت سهامی جدید و همچنین نسبت سهام خریداری توسط یک و یا چند بانک از محل مذکور،‌ در یک شرکت سهامی موجود را تعیین نماید.

سرمایه‏گذاری مستقیم عبارت است از: تامین سرمایه لازم جهت اجرای طرح‏های تولیدی و طرح‏های عمرانی انتفاعی توسط بانک‏ها. بانک‏ها به هیچ وجه حق ندارند در تولید اشیاء تجملی و مصرفی غیر ضروری سرمایه‏گذاری نمایند. نسبت سرمایه به کل منابع مالی لازم برای اجرای طرح، ‌تا مرحله بهره‏برداری‌، نباید از چهل درصد کمتر باشد. صد در صد سرمایه‏گذاری ثابت برای اجرای این‏گونه طرح‏ها باید به صورت منابع مالی بلندمدت (اعم از: سرمایه و یا سایر منابع) تامین شود. اجرای طرح‏های سرمایه‌گذاری مستقیم با تشکیل شرکت‏های سهامی مجاز می‏باشد. شرکت‏های سهـامی که طبق این مقررات به صورت مستقل از بانک‏ها تشکیل می‏گردند، تابع اساسنامه، مقررات و آئین‏نامه‌های ناظر به خود می‏باشند.
بانک‏ها موظف‏اند؛ قبل از اقدام به سرمایه‏گذاری مستقیم، طرح موضوع سرمایه‏گذاری را از لحاظ اقتصادی فنی و مالی (در حد نیاز بانک) بررسی و ارزیابی نمایند. سرمایه‏گذاری مستقیم از محل منابع بانک و سپرده‏های سرمایه‏گذاری در این قبیل طرح‏ها، در صورتی مجاز است که نتیجه بررسی و ارزیابی طرح از لحاظ مالی قابل توجیه باشد.

مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می‏گردد؛ با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند.
بانک‏ها می‏توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی، به عنوان مالک، سرمایه نقدی (منابع) لازم را در اختیار عامل اعم از شخص حقیقی یا حقوقی قرار دهند.
بانک‏ها در اعـطای این تسهیلات به تعاونی‏های قانونی اولویت خواهند داد.
بانک‏ها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمی‏باشند.
انواع هزینه‌های قابل قبول در مضاربه، توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام می‌گردد.

منظور از معامله سلف پیش‏خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین می‏باشد. (با توجه به ضوابط شرعی)
بانک‏ها می‏توانند، ‌به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی ـ ‌اعم از اینکه مالکیت این واحدها متعلق به شخص حقیقی و یا حقوقی باشدـ. منحصرا بنا به درخواست این‏گونه واحدها، مبادرت به پیش‏خرید محصولات تولیدی آنها بنمایند.
بانک‏ها از فروش محصولات تولیدی پیش‏خرید شده، قبل از سررسید تحویل ممنوع می‏باشد، مگر اینکه مبیع قبل از سررسید به بانک تحویل شده باشد.
پیش‏خرید محصولات واحدهای تولیدی، ‌طبق قرارداد،‌ توسط بانک‏ها در صورتی مجاز است که این‏گونه محصولات:

 • الف ـ توسط واحد درخواست‏کننده، تولید شود.
 • ب ـ سریع‌الفساد نباشد. (مگر اینکه امکان اقدامات احتیاطی لازم جهت جلوگیری از فساد در فاصله تحویل و فروش وجود داشته باشد)
 • ج ـ سهل‏البیع باشد.: منظور از عبارت "سهل البیع" آن است که هنگام پیش‏خرید، بانک اطمینان حاصل نماید که محصولات تولیدی مورد معامله در سررسید تحویل به سهولت قابل فروش است.

قیمت پیش‏خرید محصولات تولیدی توسط بانک‏ها و با توجه به عوامل موثر در تعیین قیمت، از جمله: پیش‏بینی قیمت فروش آنها در سررسید تحویل و همچنین سود بانک، تعیین خواهد شد. در هر حال، قیمت پیش‏خرید نباید از قیمت نقدی این‏گونه محصولات در زمان انجام معامله بیشتر باشد.

بانک‏ها مکلف‏اند؛ در معاملات پیش‏خرید محصولات تولیدی، موارد زیر را رعایت نمایند و در قرارداد مربوط ملحوظ دارند:

 • الف ـ تعیین مشخصات اصلی این قبیل محصولات به نحوی که مشخص‏کننده قیمت باشد.
 • ب ـ پرداخت تمام قیمت پیش‏خرید محصولات پیش‏خرید شده به فروشنده، در زمان انجام معامله.
 • ج ـ تعیین تاریخ تحویل.
 • د ـ تعیین مقدار، تعداد، ‌وزن و سایر مشخصات متعارف محصولات مورد معامله.
 • هـ ـ تعیین محل تحویل محصولات پیش‏خرید شده.

بانک‏ها در صورتی مجاز به پیش‏خرید محصولات تولیدی می‏باشند که زمان تحویل کل محصولات به بانک (از تاریخ انجام معامله) حداکثر معادل یک دوره تولید باشد، مشروط بر اینکه به هر حال از یک‏سال تجاوز ننماید.

منظور از فروش اقساطی عبارت است از: واگذاری عین به بهای معـلوم به غیر، به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد.

فروش اقساطی (نسیه) جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی:
بانک‏ها می‏توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مواد اولیه و لوازم یدکی و ابزار کار مصرفی و سایر نیازهای اولیه مورد احتیاج، این واحدها را منحصرا بنا به درخواست کتبی و تعهد متقاضیان،‌ مبنی بر خرید و مصرف عوامل مذکور، خریداری و به صورت اقساطی به متقاضی به فروش برسانند. در برآورد میزان نیاز واحدهای تولیدی، حجم مواد اولیه متناسب با تولید برای نیاز یک دوره تولید باید در نظر گرفته شود.
قیمت فروش اقساطی کالاهای فوق، با توجه به قیمت تمام شده و سود بانک تعیین خواهد شد.
مدت وصول قیمت فروش کالاهای مذکور نباید از یک دوره تولید و حداکثر از یک‏سال تجاوز نماید. این مدت در موارد استثنائی حداکثر تا یک‏سال دیگر، با موافقت بانک مرکزی، قابل افزایش خواهد بود.
در صورتی که فروش اقساطی به منظور تامین سرمایه در گردش طرح‏های تولیدی جدید صورت گیرد، مدت وصول برای بیش از یک‏سال حسب مورد توسط بانک تعیین و مشخص خواهد شد.

فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین‌آلات و تاسیسات:
این اموال شامل ماشین‌آلات و تاسیساتی می‏باشد که طول عمر مفید آنها طبق جدولی که توسط بانک مرکزی تهیه می‌شود،‌ بیش از یک سال باشد. بانک‏ها می‏توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور: خدمات، صنعت، معدن و کشاورزی، اموال مذکور را منحصرا‌ بنا به درخواست کتبی متقاضیان و تعهد آنها، مبنی بر خرید، مصرف و یا استفاده مستقیم این‏گونه اموال، خریداری و به صورت اقساطی به متقاضی، به فروش برسانند.
قیمت فروش اقساطی اموال مذکور، با توجه به قیمت تمام شده و سود بانک تعیین خواهد شد.
مدت وصول قیمت فروش اقساطی این اموال نباید از طول عمر مفید این قبیل اموال به شرح جدول مربوط تجاوز نماید. مبدا محاسبه طول عمر مفید، تاریخ شروع بهره‏برداری، به تشخیص بانک خواهد بود.

اجاره به شرط تملیک

عقد اجاره‏ای است که در آن شرط شود: مستأجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، ‌عین مستأجره را مالک گردد. بانک‏ها می‏توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور: خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدنی ـ به عنوان موجر ـ‌ مبادرت به معاملات اجاره به شرط تملیک بنمایند.

بانک‏ها می‏توانند منحصراً بنا به درخواست کتبی و تعهد متقاضی، مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفاده خود، اموال منقول و غیرمنقول برای ایجاد تسهیلات فوق را خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک، در اختیار متقاضی قرار دهند.

عبارت است از: التزام شخص "جاعل" یا "کارفرما" به ادای مبلغ با اجرت معلوم "جعل" در مقابل انجام عملی معین، طبق قرارداد. طرفی که عمل را انجام می‏دهد "عامل" یا "پیمانکار" نامیده می‏شود.
بانک‏ها می‏توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی، با تنظیــم قرارداد به عنــوان "عامل‌"‌ یا عندالاقتضاء به عنوان "جاعل‌"‌ مبادرت به جعاله نمایند.
در مواردی که بانک عامل جعاله می‏باشد، باید در قرارداد جعاله، ‌اختیار بانک برای واگذاری انجام قسمتی از عمل معین به غیر، تحت عنوان جعاله ثانوی و یا هر عنوان دیگری قید شود. در این صورت، بانک مکلف است بر عملیات اجرائی و نحوه مصرف و واریز وجوه نظارت نماید.
در مواردی که بانک جاعل جعاله باشد، عامل می‏تواند با موافقت بانک انجام قسمتی از کار را به دیگری واگذار نماید.
تدارک مقدمات و تهـیه مواد و مصالح و سایر لوازم مورد نیاز برای انجام عمل، می‏تواند طبق قرارداد بر عهده جاعل و یا عامل باشد.
دریافت یا پرداخت قسمتی از مبلغ قرار داد جعاله، به عنوان "پیش‏دریافت" و یا "پیش‏پرداخت"، با رعایت ضوابط حداقل و یا حداکثر مقرر از طرف شورای پول و اعتبار مجاز می‏باشد.

نکات حقوقی قراردادهای بانکی بخش اول

نکات حقوقی قراردادهای بانکی بخش اول – با وکیل نادری : قرارداد در لغت به معنای توافق و تراضی طرفین معامله می‌باشد که به موجب آن طرفین ملزم می‌گردند که به توافقات منعقده عمل نمایند.

قرارداد ممکن است بصورت کتبی و یا شفاهی منعقد گردد که البته قراردادهای کتبی از آنجایی که همه چیز در آنها بصورت واضح بیان شده است از ضمانت اجرای بالاتری برخوردار می‌باشند. در ادامه با وکیل حقوقی همراه باشید..

نکات حقوقی قراردادهای بانکی

تعریف قرارداد بانکی:

قراردادهای بانکی به قراردادهایی گفته میشوند که بین بانک و افراد منعقد میگردد. این قراردادها بصورت کتبی است و چنانچه هر یک از طرفین به مفاد قرارداد عمل ننمایند، این عمل دارای ضمانت‌ اجرا می‌باشد.

یکی از اصلی‌ترین شروط یک قرارداد، دارا بودن رضایت در امضاء قرارداد می‌باشد. اینگونه استنباط می‌گردد که زمانی که فردی قراردادی را با بانک منعقد می‌نماید و آن را امضاء می‌نماید، با امضای خویش رضایت خود را اعلام می‌نماید. البته گاهی طرف مقابل بانک که اقدام به امضاء قرارداد فیمابین خود و بانک می‌نماید مدعی جهل و اشتباه میگردد که چنین امری پس از امضاء قرارداد مزبور بسیار دشوار خواهد بود.

انواع قراردادهای بانکی

قراردادهای بانکی دارای انواع و اقسامی می‌باشند که اهم آنها عبارتند از:

 1. قرض‌الحسنه
 2. سپرده مدت‌دار
 3. فروش اقساطی
 4. مشارکت مدنی
 5. اجاره به شرط تملیک
 6. مضاربه
 7. سلف
 8. خرید دین
 9. مزارعه

قرارداد فروش اقساطی

نکات حقوقی قراردادهای بانکی فروش اقساطی نیز از معنای تحت‌الفظی آن دور نیست. در این قرارداد عین به بهایی معین به مشتری واگذار می‌گردد و چنین مقرر می‌گردد که اقساط عین فروخته شده در سررسیدهای معین به بانک پرداخت گردد. اقساط بانک ممکن است بصورت مساوی و یا غیرمساوی در نظر گرفته شود.

برخی از موارد فروش اقساطی عبارتند از فروش اقساطی مسکن، فروش اقساطی وسایل حمل و نقل، فروش اقساطی ماشین آلات و تأسیسات و …

قرارداد مشارکت مدنی

قرارداد مشارکت مدنی به قراردادی گفته می‌شود که بدین وسیله اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بصورت مشترک و جهت انجام کار معین، سرمایه‌های مادی و معنوی خود را بصورت سهم‌الشرکه‌های نقدی و غیرنقدی قیمت‌گذاری می‌نمایند.

قراردادهای مشارکت مدنی انواع مختلفی دارد اما از بین همه قراردادهای مشارکت مدنی اهم آنها عبارت است از قرارداد مشارکت در ساخت، قرارداد مشارکت مدنی با بانک، قرارداد مشارکت مدنی خصوصی و …

قرارداد اجاره به شرط تملیک

قرارداد اجاره به شرط تملیک تلفیقی از قرارداد بیع و اجاره است. در این قرارداد چنین در نظر گرفته می‌شود که حق‌الاجاره‌هایی که مستأجر در ازای قرارداد اجاره پرداخت می‌نماید بعنوان ثمن معامله جهت خرید مال‌الاجاره منظور گردد. بدین صورت که مستأجر پس از پرداخت آخرین مبلغ حق‌الاجاره، مالک مال‌الاجاره می‌گردد.

قانونگذار در ماده 10، 11، 12 قانون عملیات بانکی بدون ربا، اجاره به شرط تملیک را پیش‌بینی نموده است و در واقع این امر یکی از تدابیر حمایتی قانونگذار برای افراد می‌باشد.

قرارداد سلف

سلف به معنای پیش‌فروش می‌باشد. در این قرارداد مشتری محصول خود را پیش از موعد به بانک می‌فروشد و مبلغ آن را نقداً دریافت می‌نماید اما محصول را در آینده تحویل می‌دهد. سلف در واقع حواله‌ای است که نسبت به اوراق ویژگی های قراداد سلف مشارکت امنیت بالاتری نیز دارد.
قرارداد سلف می‌تواند کمک شایانی به تولیدکنندگان داشته باشد چرا که افرادی که در روند تولید قرار دارند ممکن است با کمبود منابع مالی مواجه گردند که در این صورت با فروش محصولات کشاورزی و صنعتی خود می توانند این کمبود را جبران نمایند.

موارد ابطال قراردادهای بانکی کدام است؟

از جمله موارد ابطال قراردادهای بانکی عبارتند از مغایرت با شرع و قانون، مغایرت با قوانین پولی و بانکی کشور و مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، صوری بودن و نداشتن قصد، عدم وجود اهلیت قانونی، ربوی بودن، عدم تحقق موضوع قرارداد و …

قرارداد مضاربه چیست

قرارداد مضاربه ، یکی از انواع عقود معین در قانون مدنی است که شرایط و ویژگی های آن توسط قانونگذار معین شده ویژگی های قراداد سلف است . در این عقد ، یکی از طرفین به تامین سرمایه و دیگری به تجارت با سرمایه مشغول می شود . مضاربه ویژگی های خاصی چون نقد بودن سرمایه ، جایز بود ، لزوم تعیین سهم طرفین از سود و . دارد .

برای مشاوره قرارداد مضاربه

برای مشاوره قرارداد مضاربه

عناوین اصلی این مقاله

حتما در بین تسهیلات و عقود بانکی نام مضاربه را شنیده اید ، مضاربه یکی از قرارداد هایی است که هم در اسلام پذیرفته شده و سود آن جایز شمرده شده و هم قانون مدنی نام فصلی را به خود اختصاص داده است . مضاربه یکی انواع عقود معین است و شرایط و ویژگی های آن در قانون ذکر شده و عدم رعایت شرایط مقرر در قانون عنوان مضاربه را از آن می گیرد .

عقد مضاربه دو طرف داشته که مالک و مضارب نام دارند ، ما در این مقاله عقد مضاربه را بررسی کرده و شرایط و ویژگی های آن را بیان می کنیم . همچنین در بخش سوم عوامل زوال عقد مضاربه را بر می شمریم .

مضاربه چیست ؟

قانون مدنی مواد 546 تا 560 خود را در فصلی تحت عنوان مضاربه ، به بیان تعریف این عقد ، ویژگی ها و مسائل مربوط به آن اختصاص داده است .

بر اساس ماده 546 قانون مدنی : " مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک ‌باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می شود . "
این ماده در تعریف مضاربه بیان می کند که عقد مضاربه عقدی است که در آن یکی از طرفین سرمایه ای را در اختیار دیگری می گذارد و قید میکند که طرف دیگر با آن تجارت کند و سود را با یکدیگر شریک شوند . در حقیقت عامل ، که مضارب نامیده می شود ، سهم سرمایه خود را با کار خود می پردازد .
اگر تجارت خاصی بین طرفین عقد مضاربه شرط نشده باشد ، عامل می تواند هر نوع تجارتی که خواست انجام دهد . این موضوع به این شکل در ماده 553 قانون مدنی بیان شده است : " در صورتی که مضاربه مطلق باشد یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد عامل میتواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید ولی ‌در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند . "

ویژگی ها و شرایط مضاربه

مضاربه همانند دیگر عقود معین ویژگی هایی دارد که قانون گذار آن ها را بیان کرده است . مهم ترین این ویژگی ها عبارت اند از :

نقد بودن : نکته مهم در عقد مضاربه این است که سرمایه باید وجه نقد باشد . این موضوع در ماده 547 قانون مدنی صراحتا بیان شده است . مثلا اگر کسی وسیله کار در اختیار کسی بگذارد تا با آن کار کند ویژگی های قراداد سلف و سود را شریک شوند ، عقد مضاربه محقق نشده است . بر اساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور ، پول های خارجی نیز وجه نقد محسوب می شوند .

ممکن است در حالتی مالک سرمایه طلبی از طرف دیگر داشته باشد و بگوید به جای این که بدهی خود را پرداخت کنی ، با آن پول تجارت کن و سود را شریک شو . لازم به ذکر است که این کار ، یعنی قرار دادن دین بر ذمه به جای سرمایه ، ممکن نیست .

جایز بودن : مضاربه عقدی جایز است . ماده 550 قانون مدنی آن را بیان کرده است . البته برخی معتقدند می توان به وسیله شرط ضمن عقدی ، حق بر هم زدن عقد را از دو طرف گرفت .

لزوم تعیین سهم مالک و مضارب : سهم مالک و مضارب از سود تجارت مشخص باشد . این مشخص بودن به این معنا است که باید به صورت درصد و یا کسری از کل سود بیان شود . مثلا گفته شود که 60 درصد سود به مالک تعلق دارد و یا ربع سود سهم مضارب است .

این موضوع در ماده 548 اینطور بیان شده است : " حصه هریک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل ، از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد . "
بر اساس این ماده اگر در قرارداد مضاربه بیان شود که تمام سود برای مالک است ، آن عقد مضاربه نیست . این موضوع در جایی که سود یکی از آنها ثابت باشد هم صادق است ، مثلا بگویند 50 میلیون تومان سود برای مضارب و ما بقی برای مالک باشد البته اگر عرف سکوت را جور دیگری تعبیر کرد ایرادی ندارد مثلا در جایی که سهم طرفین تعیین نشود در عرف آن را به طور مساوی تقسیم کنند .
ماده 557 راه حل این اتفاق را شرح داده است : " اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع مال مالک باشد در این صورت معامله مضاربه محسوب نمی شود و عامل ‌مستحق اجرت‌ المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که عامل عمل را تبرعا انجام داده است . "
قانون مدنی راه حل این موضوع را در مضاربه نبودن عقد و پرداخت اجرت المثل به عامل دانسته است . اما اگر مشخص شد عامل به صورت مجانی کار خود را انجام داده اجرت المثل تعلق نمی گیرد .

بیشتر بخوانید: اجرت المثل چیست

زوال مضاربه

بر اساس ماده 551 قانون مدنی : عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ میشود :

در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین . البته اگر وصیت به مضاربه شده باشد مرگ موجب انفساخ نمی شود .

در صورت مفلس شدن مالک . در حقیقت مفلس شدن همان ورشکستگی در حقوق امروز است . در این حالت ، عامل یا همان مضارب ، جزو طلبکاران نمی آید و نسبت به سود مال مضاربه ، شریک محسوب می شود . یعنی در صورت ورشکستگی مالک ، مضارب مراحل طلبکاران برای رسیدن به سود خود را طی نمی کند و چون حق عینی دارد ، سود خود را خارج از صف دریافت می کند .

در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح . ( ربح همان سود است . )

در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده مثلا تجارت مورد نظر آنها زنبور داری بوده ، ممکن است شرایطی پیش بیاید که زنبورداری ممکن نباشد که در این صورت مضاربه منفسخ می شود .

برای مطالعه بیشتر درباره قرارداد مضاربه در کانال تلگرام حقوق قراردادها عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون قرارداد مضاربه پاسخ دهند .

سوالات متداول

1- ✔️ مضاربه چیست ؟

✔️ مضاربه عقدی است که یک طرف آن سرمایه تامین کرده و طرف دیگر با آن تجارت می کند . این عقد شرایطی دارد که در مقاله به آن پرداخته شده است .

2- ✔️ سرمایه در عقد مضاربه به چه معنا است ؟

✔️ سرمایه در عقد مضاربه تنها وجه نقد است که توضیحات آن در مقاله بیان شده است .

3- ✔️ سهم طرفین در عقد مضاربه چگونه تعیین می شود ؟

✔️ سهم طرفین باید به صورت درصد و یا کسری از سود احتمالی در نظر گرفته شود . البته استثنائی هم دارد که در مقاله گفته شده است .

قرارداد جعاله در حقوق بانکی

ماده 561 قانون مدنی در تعریف جعاله اعلام می دارد: جعاله عبارت است از التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی؛ اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین. اما قرارداد جعاله در حقوق بانکی تا حدی متفاوت از جعاله مذکور در قانون مدنی است. منظور از جعاله در حقوق بانکی ،التزام شخص جاعل یا کارفرما به ادای مبلغ یا اجرت معلوم در مقابل انجام عمل معین، طبق قرارداد است.

قرارداد جعاله بانکی

قرارداد جعاله بانکی

تفاوت جعاله در حقوق بانکی و جعاله در قانون مدنی

همانطور که از ماده 561 قانون مدنی استفاده می شود، عامل در قرارداد جعاله موضوع ماده اخیر الذکر ممکن است معین باشد یا غیر معین. جعاله ای که در آن شخص معینی مخاطب قرار می گیرد و جاعل انجام عمل از سوی همین شخص را اراده می کند، جعاله خاص نامیده می شود. در صورتی که جاعل، شخص معینی را مخاطب قرار نداده باشد و به اصطلاح، عامل غیر معین باشد، جعاله به صورت عام واقع شده است.

مهم ترین تفاوت جعاله بانکی و جعاله در قانون مدنی این است که بانک ها مجاز به انعقاد جعاله عام نیستند. قانون گذار در مقررات بانکی امکان انعقاد قرارداد جعاله به نحو عام را به وسیله حذف عبارت “اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین” از میان برداشته است.

ممنوعیت انعقاد جعاله عام، قرارداد جعاله بانکی را به عقد اجاره اشخاص نزدیک می کند و مرز بین این دو قرارداد را از بین می برد؛ چرا که تفاوت مهم جعاله و اجاره اشخاص در این بود که عامل در جعاله می تواند معلوم باشد یا نامعلوم اما اجیر در قرارداد اجاره اشخاص الزاما باید مشخص باشد. هر چند قرارداد جعاله بانکی به ترتیبی که بیان شد شباهت زیادی به عقد اجاره اشخاص پیدا کرده اما وجوه افتراق موجود میان آن دو، این دو قرارداد را کاملا از یکدیگر تفکیک نموده که شرح آن از موضوع این بحث خارج است.

انعقاد قرارداد جعاله بانکی

انعقاد قرارداد جعاله بانکی ویژگی های قراداد سلف معمولا به این صورت است که متقاضی به عنوان جاعل یا کارفرما با مراجعه به بانک اعلام می نماید مایل است بانک انجام عملی را به نفع او بر عهده بگیرد و در مقابل اجرت آن را دریافت نماید. در صورت موافقت بانک با درخواست مشتری، قرارداد جعاله منعقد می شود اما معمولا شرایط این قرارداد توسط بانک تعیین می شود و مشتری چاره ای جز قبول این شرایط ندارد. به عبارت دیگر شرایط انعقاد قرارداد جعاله پیشتر توسط بانک تعیین شده و متقاضی تنها می تواند تصمیم بگیرد به آن ملحق شود یا خیر و راه مذاکره و تغییر شرایط قراردادی بسته است.

اگر مشتری شرایط بانک را پذیرفته و قرارداد جعاله اولیه را با بانک منعقد نماید، بانک معمولا قرارداد جعاله ثانویه ای را به امضا می رساند. چرا که بانک غالبا امکانات لازم جهت انجام عمل مورد تقاضا را در اختیار ندارد و به عنوان جاعل اقدام به انعقاد قرارداد جعاله ثانویه با اشخاص حقیقی و حقوقی می نماید.

همانطور که پیشتر مورد اشاره واقع شد جعاله منعقد شده میان بانک و مشتری همواره ار نوع جعاله خاص است و عامل، همان شعبه از بانک اعتبار دهنده است که مشتری به آن مراجعه کرده است.

رجوع از جعاله

از منظر قانون مدنی، جعاله تعهدی است جایز و مادامی که عمل موضوع قرارداد به اتمام نرسیده، هر یک از طرفین می توانند از قرارداد رجوع کنند. اگر جاعل بخواهد در اثناء عمل رجوع نماید، باید اجرت المثل عمل عامل را بدهد.

در قراردادهای جعاله بانکی مرسوم است که جاعل (مشتری)، حق رجوع خود را ساقط می کند. به عبارتی عامل (بانک) می تواند عمل مورد تقاضا را به اتمام برساند و جاعل نیز ملزم به ایفاء تعهدات قراردادی خود از جمله پرداخت اجرت می باشد و رجوع جاعل در اثناء عمل مسموع نیست.

موضوع قرارداد جعاله بانکی

وفق ماده 2 بخشنامه اجرایی جعاله، بانک ها مي توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش امور توليدي، بازرگاني و خدماتي با تنظيم قرارداد به عنوان عامل يا عندالاقتضا به عنوان جاعل مبادرت به انعقاد قرارداد جعاله نمايند.

وظایف بانک در انعقاد قرارداد جعاله

بانك ها موظفند قبل از اقدام به انعقاد قرارداد، عمليات موضوع جعاله را در حد نياز بررسي و از اجراي قرارداد و برگشت جعل اطمينان حاصل نمايند. در صورتي كه ویژگی های قراداد سلف اعطاي تسهيلات از طريق جعاله براي اجراي طرح هاي توليدي و يا خدماتي صورت گيرد، بانكها مكلفند طرح مورد قرارداد را از لحاظ فني، مالي و اقتصادي(در حد نياز بانك) بررسي و ارزيابي نمايند.

اعطای وکالت به مشتری در قرارداد جعاله بانکی

برخی بانک ها ضمن قرارداد جعاله به مشتری وکالت می دادند تا به نیابت از بانک، موضوع جعاله را مطابق شرایط قراردادی انجام دهد. این عمل مخالف مقتضای ذات قرارداد جعاله محسوب شده و به موجب بخشنامه بانک مرکزی، واگذاری انجام عملیات جعاله از طریق اعطای وکالت به جاعل ممنوع اعلام شد.

مدت قرارداد جعاله بانکی

مدت انجام و تصفيه مطالبات ناشي از جعاله حداكثر دو سال تعيين مي گردد. مدت انجام جعاله در مورد طرح هاي توليدي و خدماتي از شمول حكم فوق الذکر مستثني و به تشخيص هيئت مديره هر بانك تعيين خواهد شد. عدم رعایت ضوابط فوق می تواند منجر به ابطال قرارداد جعاله بانکی شود.

اجرت بانک در قرارداد جعاله بانکی

جعل دريافتي توسط بانك ها بايد علاوه بر پوشش هزینه های انجام شده مربوط، حاوي سود معين براي بانك باشد. حداكثر و يا حداقل ميزان سود توسط شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد. دريافت و يا پرداخت جعل طبق قرارداد، توسط بانك ها دفعتا واحده و يا به دفعات به اقساط مساوي و يا غير مساوي در سررسيد و يا سررسيدهاي معين بلامانع است.

موارد کاربرد قرارداد جعاله

اموری که می تواند موضوع قرارداد جعاله واقع شود بسیار متنوع است و امکان شمارش همه آنها وجود ندارد؛ اما انعقاد قرارداد جعاله برای تعمیر و احداث ساختمان، گشایش اعتبارات اسنادی، صدور ضمانتنامه بانکی و خرید و فروش سهام را می توان به عنوان مهم ترین کاربرد های قرارداد جعاله بانکی بر شمرد.

انعقاد قرارداد جعاله برای تعمیر و احداث ساختمان

موضوع بیشتر قراردادهای جعاله بانکی را تعمیر و احداث ساختمان تشکیل می دهد. از آنجا که بانک ها توانایی، تخصص و امکان لازم برای انجام چنین عملیاتی را ندارند معمولا طی قرارداد جعاله ثانوی انجام موضوع را به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می نمایند.

انعقاد قرارداد جعاله به منظور گشایش اعتبارات اسنادی

وارد کنندگان کالا معمولا جهت پرداخت قیمت کالاها به فروشنده خارجی اقدام به انعقاد قرارداد جعاله جهت گشایش اعتبار اسنادی می نمایند. در قراردادهای بیع بین المللی همواره این نگرانی برای خریدار وجود دارد که علی رغم پرداخت قیمت کالاها، فروشنده از ارسال کالاها امتناع نماید. از طرف دیگر فروشنده نیز برای رعایت منافع خود ترجیح می دهد تا پیش از دریافت کل مبلغ، کالاها را برای خریدار ارسال نکند؛ چرا که همواره این احتمال وجود دارد که خریدار نخواهد یا نتواند قیمت کالاها را بپردازد.

به همین جهت امکانی تحت عنوان گشایش اعتبار اسنادی ایجاد شده تا با رفع تعارض منافع، موجب تسهیل اجرای قراردادهای بیع بین المللی کالا شود. به این ترتیب که پس از خرید کالا توسط وارد کننده، وی در قالب قرارداد جعاله از بانک می خواهد بر اساس شرایط مذکور در قرارداد خود و فروشنده کالاها، برای فروشنده اعتبار اسنادی ایجاد نماید.

بانک گشاینده گشایش اعتبار اسنادی را به بانک تاییدکننده ابلاغ می نماید، بانک تاییدکننده نیز مراتب را به اطلاع فروشنده می رساند. بدین ترتیب فروشنده از وجود اعتبار لازم جهت پرداخت قیمت کالاها اطمینان حاصل می کند و نسبت به ارسال کالاها به مقصد اقدام می نماید. فروشنده موظف است مدارک مربوط به ارسال کالاها را به بانک تاییدکننده تسلیم نماید و بانک تاییدکننده نیز این مدارک را برای بانک گشاینده اعتبار ارسال می کند. بانک گشاینده اعتبار، خریدار را از ارسال کالاها مطلع می کند و پس از اطمینان از رسیدن کالاها، بانک تاییدکننده قیمت را به فروشنده پرداخت می نماید.

درخواست خریدار جهت گشایش اعتبار اسنادی در قالب قرارداد جعاله صورت می پذیرد و کارمزد بانک نیز تحت عنوان جعل در قرارداد جعاله تعیین خواهد شد.

انعقاد قرارداد جعاله به منظور صدور ضمانت نامه بانکی

مرسوم است که اشخاص برای انعقاد قراردادهای پیمانکاری و حصول اطمینان از حسن انجام کار از پیمانکار، ضمانتنامه بانکی مطالبه می کنند. بدین ترتیب در صورت تخلف پیمانکار از مفاد قرارداد، وصول خسارات به سهولت از طریق ضمانتنامه بانکی امکانپذیر است.

پیمانکاران جهت دریافت ضمانتنامه بانکی با مراجعه به بانک اقدام به انعقاد قرارداد جعاله می نمایند. عمل مورد تقاضا در این قرارداد جعاله، صدور ضمانتنامه بانکی و جعل تعیین شده در قرارداد، کارمزد بانک است.

انعقاد قرارداد جعاله به منظور خرید و فروش سهام

اشخاص حقیقی و حقوقی که قصد خرید سهام شرکت های سهامی را دارند و همچنین شرکت هایی که تصمیم به فروش سهام متعلق به خود دارند، می توانند در قالب قرارداد جعاله از بانک بخواهند تا با بهره گیری از امکانات خود عمل مورد تقاضا را برای آنان انجام داده و در مقابل، جعل را دریافت نماید.

چرا باید لوازم خانگی اسنوا بخریم؟

به جرات می توان گفت یکی از محبوب ترین برندهای داخلی در زمینه ی تولید لوازم خانگی، برند اسنوا است. برند اسنوا توانسته طی این چند سال فعالیت خود، به پیشرفت زیادی دست پیدا کند به طوری که بسیاری از محصولات این برند مانند: لباسشویی اسنوا، ساید بای ساید اسنوا و. به کشورهای همسایه صادر می شود. در این مطلب با ما همراه باشید تا به بررسی پرفروش ترین و محبوب ترین محصولات برند اسنوا یعنی ماشین لباسشویی اسنوا و ساید بای ساید اسنوا بپردازیم و کیفیت این لوازم را به صورت تخصصی بررسی کنیم.

بهترین محصولات برند اسنوا کدام محصولات هستند؟

طبق تحقیقات انجام شده، محصولات برقی، سرمایشی و گرمایشی برند اسنوا محبوبیت بالایی به نسبت سایر برندها دارند. همچنین برند اسنوا در زمینه تولید انواع لوازم خانگی دارای محصولاتی مانند: اجاق ‌گاز های اسنوا، مایکروفر و آون اسنوا، هود و سینک اسنوا، جارو برقی اسنوا، ماشین ظرف شویی اسنوا، ماشین لباسشویی اسنوا در ظرفیت های متفاوت، کولر آبی اسنوا، یخچال ‌فریزر اسنوا در انواع مدل تک درب، ساید بای‌ ساید، فریزر در بالا و فریزر در پایین، تلویزیون های اسنوا، محصولات توکار اسنوا بسیار خوش درخشیده است.

ساید بای ساید اسنوا چه ویژگی هایی دارد؟

همانطور که گفتیم، ساید بای ساید های اسنوا یکی از محصولات محبوب و پرفروش اسنوا می باشد. ساید بای ساید های اسنوا از لحاظ کیفیت و دوام یکی از انتخاب های عالی در بین سایر برندهای تولید کننده ساید بای ساید می باشد. باتوجه به اینکه ساید بای ساید اسنوا تولید داخل است، بنابراین قطعات داخلی این دستگاه راحت تر در ایران پیدا می شوند و در صورت آسیب شما می توانید آسان تر تعمیرکار مربوط به تعمیرات یخچال اسنوا را پیدا کنید همچنین یخچال اسنوا در ظاهر نیز بسیار زیبا طراحی شده و دارای تنوع بالایی هستند که مصرف کنندگان را علاقمند به خرید آن ها می کند.

معرفی پرفروش ترین ساید بای ساید های اسنوا:

یکی از محصولات بسیار باکیفیت و پرفروش اسنوا، این مدل از ساید بای ساید می باشد.این مدل از ساید بای ساید دارای امکانات زیادی می باشد که از مهم ترین این امکانات می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • دارای قفل کودک
 • دارای اخطار باز ماندن درب
 • گنجایش کل : 27 فوت
 • آبسردکن مناسب
 • یخساز اتوماتیک (آب شهری)
 • محدوده گنجایش کل به لیتر551 تا 700
 • دارای فیلتر تصفیه آب
 • دارای نمایشگر
 1. یخچال و فریزر ساید بای ساید اسنوا مدلSN8-3320SS

این ساید بای ساید اسنوا نیز دومین ساید بای ساید پرفروش و زیبای این کمپانی است. این ساید بای ساید در بازار لوازم خانگی به ساید بای ساید مدل گالری شناخته می شود. از مهم ترین خصوصیات و ویژگی های این مدل می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • یخساز اتوماتیک (آب شهری):دارد
 • آبسردکن:بله
 • یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب):ندارد
 • فیلتر تصفیه آب:دارد
 • اخطار باز ماندن درب:بله
 • امکان باز شدن درب از هر دو سمت:ندارد
 • نمایشگر:دارد
 • نوع مقاومت در برابر برفک:نوفراست

یکی از مجهز ترین ساید بای ساید های اسنوا، این مدل یخچال اسنوا می باشد. این ساید بای ساید دارای سیستم سرمایش هوشمند ( Smart Cooling ) است که این سیستم دارای حسگرهای شش گانه هوشمند تشخیص دما است و به صورت اتوماتیک سرمایش یکنواختی را در یخچال ساید بای ساید ایجاد می کند. از مهم ترین ویژگی ها و خصوصیات این ساید بای ساید می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • اخطار باز ماندن درب:بله
 • آبسردکن:بله
 • یخساز اتوماتیک (آب شهری):دارد
 • یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب):دارد
 • نوع مقاومت در برابر برفک:نوفراست
 • فیلتر تصفیه آب:دارد
 • امکان باز شدن درب از هر دو سمت:ندارد
 • نمایشگر:دارد
 1. یخچال و فریزر ساید بای ساید اسنوا مدلSN8-2340SS

این سری از ساید بای ساید های اسنوا دارای امکانات ویژه ای هستند. کمپرسور Inverter Digital در یخچال و فریزر ساید بای ساید اسنوا مدل SN8-2340SS با موتور اینورتر می‌توان جریان متناوب با فرکانس دلخواه به موتور رساند و موتور را با سرعت دلخواه کنترل کرد. از مهم ترین ویژگی ها و خصوصیات این ساید بای ساید می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • اخطار باز ماندن درب:بله
 • گنجایش کل به فوت:32
 • آبسردکن:بله
 • یخساز اتوماتیک (آب شهری):دارد
 • یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب):ندارد
 • نوع مقاومت در برابر برفک:نوفراست
 • محدوده گنجایش کل به لیتر:551 تا 700
 • فیلتر تصفیه آب:دارد
 • امکان باز شدن درب از هر دو سمت:ندارد
 • نمایشگر:دارد

بررسی ماشین لباسشویی های اسنوا:

اگر شما قصد خرید یک لباسشویی با کیفیت و در عین حال اقتصادی را دارید، برند اسنوا یکی از بهترین گزینه ها برای شما به حساب می آید. با توجه به این که برند اسنوا در ماشین لباسشویی های تولیدی خود چه امکاناتی را در نظر گرفته است، موجب شده تا مشتریان به دنبال خرید این محصول با کیفیت باشند.

چرا باید ماشین لباسشویی اسنوا را انتخاب کنیم؟

 • بهره مندی لباسشویی های اسنوا از جدید ترین تکنولوژی روز دنیا

در زمانی که به بررسی امکانات موجود در ماشین لباسشویی های اسنوا میپردازیم قطعا متوجه این موضوع می شویم که برند اسنوا توانسته تا با ارائه بهترین امکانات و بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا، جایگاه خوبی را در بازار لوازم خانگی داخلی پیدا کند.

 • طراحی زیبای بدنه ی لباسشویی های اسنوا

با توجه به اهمیت بالای طراحی و ظاهر لوازم خانگی علی الخصوص ماشین لباسشویی ها در سال های اخیر، اغلب برند ها تلاش کردند تا محصولاتی با طراحی مدرن را به بازار ارائه دهند، برند اسنوا هم به عنوان یکی از این برند ها توانسته طراحی بسیار زیبایی را برای محصولات خود در نظر بگیرد. اسنوا توانسته از به روز ترین طرح ها در ماشین لباسشویی های خود بهره ببرد.

معرفی پر فروش ترین ماشین لباسشویی های اسنوا:

این مدل از لباسشویی اسنوا با طراحی خاص خود توانسته، به محبوبیت بسیار بالایی دست پیدا کند و در بین ماشین لباسشویی های اسنوا به فروش بالایی دست پیدا کند. از مهم ترین خصوصیات و ویژگی های این ماشین لباسشویی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • طراحی بسیار زیبا.
 • دارای مخزن 7 کیلوگرمی.
 • دارای توان موتور 1200 دور در دقیقه.
 • دارای صفحه نمایش ال سی دی.
 • دارای 15 برنامه شست و شوی مختلف.
 • دارای امکان شست و شوی سریع و شست و شو با تاخیر.
 • دارای خشک کن.
 • دارای قفل کودک.
 • دارای امکان استفاده چند برنامه شست و شو به صورت همزمان.

بررسی کیفیت ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWM-84516

این مدل از ماشین لباسشویی اسنوا با دارا بودن مخزن نسبتا بزرگ گزینه ای مناسب برای خانواده های 4 یا 5 نفره است و با کارایی خود جزو محصولات محبوب بازار محسوب می شود. از مهم ترین خصوصیات و ویژگی های این ماشین لباسشویی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • دارای مخزن 8 کیلوگرمی.
 • دارای صفحه نمایش ال ای دی.
 • دارای توان موتور 1400 دور در دقیقه.
 • دارای لوله های ورودی آب سرد و گرم.
 • دارای گرید مصرف انرژی A+++
 • جزو بهترین ماشین لباسشویی
 • مجهز به سیستم عیب یاب هوشمند.
 • دارای قابلیت آسان پاک شونده و سلف کلین.
 • دارای خشک کن و چروک گیر.
 • دارای امکان شست و شوی سریع و شست و شو با تاخیر.

جمع بندی:

همانطور که در این مطلب گفتیم، محصولات اسنوا که شامل انواع و اقسام لوازم خانگی می‌شود جزو پرفروش‎ترین محصولات در بازار هستند. بدون شک برند اسنوا به گوش شما خورده است و یا محصولات این برند را خریداری کرده‎اید. در این مطلب ما قصد داشتیم به بررسی دو مورد از محبوب ترین محصولات اسنوا یعنی لباسشویی اسنوا و ساید بای ساید اسنوا بپردازیم و این دو محصول را به صورت کلی بررسی کنیم. همچنین شما می توانید انواع لباسشویی اسنوا و انواع ساید بای ساید اسنوا را با قیمت مناسب و ضمانت نامه رسمی از فروشگاه اینترنتی انتخاب سنتر خریداری کنید.

** این محتوا صرفا جنبه تبلیغاتی دارد و توسط سفارش دهنده آن تهیه و تنظیم شده استاشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.